quarta-feira, 28 de dezembro de 2016

A7. Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Luke 2:10 O anjo, porem, lhes disse: Não temais: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas 2:10 Mutta enkeli sanoi heille: Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Luukas 2:10 Men ängeln sade till dem: Var icke förskräcta! Jag förkunnar för er det goda budskapet om en stor glädje, som gäller hela folket. Lukas 2:10


Believe in the Lord Jesus, and you will be saved - you and your household. Acts 16:31 Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31 Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Apostolien teot 16:31 Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och de som är i ditt hus. Apostlagärningarna 16:31I will be fully satisfied as with the richest of foods, with singing lips my mouth will praise you. Ps. 63:5 Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita e, com alegria nos lábios te louvará minha boca. Sl. 63:5 Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Ps. 63:6 Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. Ps. 63:6And the Lord, He is the One who goes before you, He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed. Deut. 31:8 O Senhor é quem vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deut. 31:8 Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, älä pelkää äläkä arkaile. 5 Mooseksen k. 31:8 Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet. 5 Moseboken 31:8

She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Mattew 1:21 Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21 Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Matteus 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21


They will come with weeping; they will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Jeremiah 31:9a Virão com choro e com súplicas os levarei; guia-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropecarão. Jeremias 31:9a Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Jeremia 31:9a Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande vatten. Jeremia 31:9a

For it is written: Be holy, because I am holy. 1 Peter 1:16 Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16 Sillä kirjoitettu on: Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. 1 Pietarin kirje 1:16 Skriften säger: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. 1 Petrus brev 1:16

terça-feira, 20 de dezembro de 2016

A5 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20 Logo, ja não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2:20 Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. k. galatalaisille 2:20 Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Galaterbrevet 2:20Serve the Lord with gladness; come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God; it is He who has made us, and not we ourselves; we are His people and the sheep of His pasture . Ps. 100:2-3 Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez e dele somos; somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Sl. 100:2-3 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Ps. 100:2-3 Tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Ps. 100:2-3But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me the One to be Ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Micah 5:2 E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperää on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Miika 5:2 Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna. Mika 5:2I have come into the world as a light, so that no-one who believes in me should stay in darkness. John 12:46 Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneca nas trevas. João 12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Johannes 12:46 Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Johannes 12:46But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nos ainda pecadores. Romanos 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. k. roomalaisille 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men! Luke 2:14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas 2:14 Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto! Luukas 2:14 Ära i hojden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Luukas 2:14


The words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Ps. 12:6 As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sl. 13:6 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. Ps. 12:7 Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat. Ps. 12:7

domingo, 11 de dezembro de 2016

A4 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Jesus said to him, "Receive your sight; your faith has healed you." Luke 18:42 Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista; a tua fé te salvou. Lucas 18:42 Silloin Jeesus sanoi hänelle:"Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut." Luukas 18:42 Jesus sade: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig." Lukas 18:42


The Lord is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ps. 18:2 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a forca da minha salvacão, o meu baluarte. Sl. 18:2 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ps. 18:2 Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn. Ps. 18:2


"Be angry, and do not sin", do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Ephesians 4:26-27 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:26-27 "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa. k. Efesolaisille 4:26-27 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede, Ge inte djävulen något tillfälle. Efesierbrevet 4:26-27Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Ephesians 6:10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na forca do seu poder. Efésios 6:10 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. k. Efesolaisille 6:10 Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Efesierbrevet 6:10


Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 1 Corinthians 13:12 Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face; agora conheco em parte, entao conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. 1 k. korinttilaisille 13:12 Nu ser vi bara en dunkel spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu är min insikt ofullkomlig, men då skall den bli fullkomlig, liksom jag själv har blivit till fullo känd. 1 Korintierbrevet 13:12

Therefore go and make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Mattew 28:19-20 Ide, portanto, fazei discipulos de todas as nacões, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumacão do século. Mateus 28:19-20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28:19-20 Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och jag skall vara med er varje dag intill tidens slut. Matteus 28:19-20

Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12:1-2a Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracando-nos de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseveranca a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Hebreus 12:1-2a Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen. k. hebrealaisille 12:1-2a När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkommare. Hebreerbrevet 12:1-2a

sábado, 10 de dezembro de 2016

A3 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved. Ps. 62:2 Só ele é a minha rocha e a minha salvacão, o meu alto refúgio; não serei muito abalado. Sl. 62:2 Hän yksin on minun kalliioni, minun apuni ja turvani; en minä suuresti horju. Ps. 62:3 Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Ps. 62:3And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ephesians 4:32 Antes sede uns para com os outros benígnos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. k. efesolaisille 4:32 Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Efesierbrevet 4:32


terça-feira, 22 de novembro de 2016

A2 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9 Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. 1 k. korinttolaisille 1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. 1 Korinthierbrevet 1:9The wilderness and the wasteland shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as a rose; it shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing... They shall see the glory of the Lord, the excellency of our God. Strengthen the weak hands, and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, "Be strong, do not fear! Behold, your God." Is. 35:1-4a O deserto e a terra se alegrarão; o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, e exultará... eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coracão: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. Is. 35:1-4a Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan! Kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen!... Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät:"Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne!" Jes. 35:1-4a Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor skall öknen blomma, den skall glädjas och fröjda sig... och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stagda åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: "Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här." Jes. 35:1-4a


We love Him because He first loved us. 1 John 4:19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 1 Johanneksen k. 4:19 Vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Johannesbrevet 4:19
The Lord appeared to us in the past, saying: "I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness. Jeremiah 31:3 De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra; "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jeremia 31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: "Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig." Jeremia 31:3Lord, hear my voice! Let Your ears be attentive to the voice of my supplications. Ps. 130:2 Escuta, Senhor, a minha voz; estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Sl. 130:2 Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Ps. 130:2 Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Ps. 130:2
Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. James 5:16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16 Tunnustakaa siis toisillenne, syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Juudan k. 5:16 Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Jakobsbrevet 5:16
________________

E já que o frio está chegando...

Peace I leave with you. My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 4:27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coracão, nem se atemorize. João 14:27 Rauhan minä jätän teille; minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Johannes 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Johannes 14:27

quarta-feira, 9 de novembro de 2016

Z1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. John 10:9 Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Johannes 10:9 Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Johannes 10:9For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Philippians 2:13 Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13 Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. k. filippiläisille 2:13 Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Filipperbrevet 2:13They will come with weeping; they will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Jeremiah 31:9a Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropecarão. Jeremias 31:9a Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Jeremia 31:9a Under gråt skall de komma, men jag skall leda dem, där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla. Jeremia 31:9a

He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. John 7:38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Johannes 7:38 Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Johannes 7:38
But let justice run down like water, and righteousness like a mighty stream. Amos 5:24 Antes corra o juízo como as águas, e a justica como ribeiro perene. Amós 5:24 Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro. Aamos 5:24 Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! Amos 5:24And the Spirit and the bride say, "Come!" And let him who hears say, "Come!" And let him who thirsts come, Whoever desires, let him take the water of life freely. Revelation 22:17 O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graca a água da vida. Apocalípse 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!", Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ilmestys k. 22:17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det skall säga: "Kom!" Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Uppenbarelseboken 22:17


Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2 Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2 Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. k. hebrealaisille 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Hebreerbrevet 12:2

sábado, 29 de outubro de 2016

Y1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiDo not be afraid; only believe. Mark 5:36 Não temas, crê somente. Marcos 5:36 Älä pelkää, usko ainoastaan. Markus 5:36 Var inte rädd, tro bara. Markus 5:36The harvest truly is great, but the laborers are few; therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Luke 10:2 A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10:2 Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Luukas 10:2 Skörden är rik, men arbetarna är få. Bed därför skördens Herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukas 10:2For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7 Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7 Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. 2 k. Timoteukselle 1:7 Ty den Ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Den fyller oss med kraft och kärlek och lär oss självtukt. 2 Timoteus 1:7


All the paths of the Lord are mercy and truth, to such as keep His covenant and His testimonies. Ps. 25:10 Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Sl. 25:10 Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Ps. 25:10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Ps. 25:10

For with you is the fountain of life; in your light we see light. Ps. 36:9 Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz vemos a luz. Sl. 36:9 Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus. Ps. 36:10


But the Counsellor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. John 14:26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as cousas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Johannes 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Johannes 14:26Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him. Proverbs 30:5 Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para os que nele confiam. Proverbios 30:5 Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Sananlaskut 30:5 Alla Guds ord är utan slagg, han är en sköld för dem som flyr till honom. Ordspråksboken 30:5