sábado, 29 de outubro de 2016

Y1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiDo not be afraid; only believe. Mark 5:36 Não temas, crê somente. Marcos 5:36 Älä pelkää, usko ainoastaan. Markus 5:36 Var inte rädd, tro bara. Markus 5:36The harvest truly is great, but the laborers are few; therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Luke 10:2 A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10:2 Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Luukas 10:2 Skörden är rik, men arbetarna är få. Bed därför skördens Herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukas 10:2For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7 Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7 Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. 2 k. Timoteukselle 1:7 Ty den Ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Den fyller oss med kraft och kärlek och lär oss självtukt. 2 Timoteus 1:7


All the paths of the Lord are mercy and truth, to such as keep His covenant and His testimonies. Ps. 25:10 Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Sl. 25:10 Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Ps. 25:10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Ps. 25:10

For with you is the fountain of life; in your light we see light. Ps. 36:9 Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz vemos a luz. Sl. 36:9 Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus. Ps. 36:10


But the Counsellor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. John 14:26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as cousas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Johannes 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Johannes 14:26Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him. Proverbs 30:5 Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para os que nele confiam. Proverbios 30:5 Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Sananlaskut 30:5 Alla Guds ord är utan slagg, han är en sköld för dem som flyr till honom. Ordspråksboken 30:5

terça-feira, 11 de outubro de 2016

W1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti

It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Galatians 5:1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. k. galatalaisille 5:1 Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Galaterbrevet 5:1


ööööö

It is written, Man shall not live by bread alone, but by evey word that proceeds from the mouth of God. Mattew 4:4 Esta escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4 Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Matteus 4:4 Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Matteus 4:4


ööööö

All flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass, the grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. 1 Peter 1:24-25 Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva; seca-se a erva, e cai a sua flor; a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro 1:24-25 Sillä: kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. 1 Pietarin k. 1:24-25 Ty: Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av. Men Herrens ord består i evighet. 1 Petrus brev 1:24-25


ööööö

All things are possible to him who believes. Mark 9:23b Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23b Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Markus 9:23b Allt är möjligt för den som tror. Markus 9:23b


ööööö

The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. 2 Pedro 3:9 Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereca, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 2 Pietarin k. 3:9 Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 2 Petrusbrevet 3:9


ööööö

For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. Ps. 91:11 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sl. 91:11 Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ps. 91:11 Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Ps. 91:11


ööööö

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold all things have become new. 2 Cor. 5:17 E assim, se alguém está em Cristo,é nova criatura; as cousas antigas já passaram; eis que se fizeram novas. 2 Cor. 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 2 k. kor. 5:17 Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, den gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor. 5:17