quarta-feira, 25 de maio de 2016

M1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The Spirit of the Lord God is upon Me, because the Lord has anointed Me to preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound; to proclaim the acceptable year of the Lord. Is. 61:1-2a O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coracão, a proclamar libertacão aos cativos, e a por em liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do Senhor. Is. 61:1-2a Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta. Jes. 61:1-2a Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren. Jes. 61:1-2a

Painettu SuomessaThe fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Proverbs 14:27 O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os lacos da morte. Provérbios 14:27 Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. Sananlaskut 14:27 Gudsfruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Ordspråksboken 14:27

ArtkoJesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8 Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8 Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. k. hep. 13:8 Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. heb. 13:8

EvangeliitjänstYou have granted me life and favor, and Your care has preserved my spirit. Job 10:12 Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Jó 10:12 Elämän ja armon olet sinä minulle suonut, ja sinun huolenpitosi on varjellut minun henkeni. Job 10:12 Liv och nåd gav du mig, och genom din vård bevarades min ande. Job 10:12

Scandinavia Publishing HouseMy times are in Your hand. Ps. 31:15a Nas tuas mãos estão os meus dias. Sl. 31:15a Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Ps. 31:16a Min tid står i dina händer. Ps. 31:16a

PR korttiHeaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away. Mattew 24:35 Passará o céu e a terra, porem as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Matteus 24:35 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Matteus 24:35

Kuva Turkku


How precious is Your lovingkindness, O God! Therefore the children of men put their trust under the shadow of Your wings. Ps. 36:7 Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Sl. 36:7 Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa. Ps. 36:8 Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. Ps. 36:8

Aulikki Opala


domingo, 15 de maio de 2016

L1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. John 3:8 O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt. Johannes 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Johannes 3:8

Aulikki OjalaHumble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. 2 Peter 5:6 Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os honre no tempo certo. 1 Pedro 5:6 Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. 1 Pietarin k.5:6 Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne. 1 Petrusbrevet 5:6

Painettu Suomessa
The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; and He knows those who trust in Him. Nahum 1:7 O Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia; e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7 Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Naahum 1:7 Herren är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtröstar på honom. Nahum 1:7

Iona VillageTherefore with joy you will draw water from the wells of salvation. Is. 12:3 Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvacão. Is. 12:3 Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Jes. 12:3 Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Jes. 12:3

Juha Kelottijärvi


In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul. Ps. 94:19 Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolacões me alegram a alma. Sl. 94:19 Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Ps. 94:19 När mitt inre är fullt av bekymmer, då gläder din tröst min själ. Ps. 94:19

Helinä Ojala


O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, for You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth. Is. 25:1 O Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti, e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Is. 25:1 Herra, sinä olet minun Jumalani; minä kunnioitan sinua, kiitän sinun nimeäsi, sillä sinä olet tehnyt ihmeitä, sinun aivoituksesi kaukausilta päiviltä ovat todet ja vakaat. Jes. 25:1 Herre, du är min Gud, jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning.Jes. 25:1

Pekka HeloYou will show me the path of life; in Your presence is fullness of joy; at Your right hand are pleasures forevermore. Ps. 16:11 Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presenca há plenitude de alegria, na tua destra delicias perpetuamente. Sl. 16:11 Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Ps. 16:11 Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. Ps. 16:11

Painettu SuomessaLord, You have been our dwelling place in all generations. Ps. 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geracão em geracão. Sl. 90:1 Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Ps. 90:1

Markku Roisko


Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ps. 119:105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sl. 119:105 Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Ps. 119:105 Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps. 119:105

Markku Roisko