terça-feira, 14 de fevereiro de 2017

A10 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Mattew 6:19-21 Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traca e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam; mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traca nem ferrugem corroi, e onde ladrões não escavam nem roubam; porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coracão. Mateus 6:19-21 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Matteus 6:19-21 Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 6:19-21


Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. Ps. 31:24 Sede fortes, e revigore-se o vosso coracão, vós todos que esperais no Senhor. Sl. 31:24 Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte. Ps. 31:25 Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren. Ps. 31:25Make a joyful shout to the Lord, all you lands! Serve the Lord with gladness; come before His presence with singing. Psalm 100 Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100 Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Psalmi 100 Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Psaltaren 100


To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Ecclesiastes 3:1 Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Saarnaja 3:1 Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen. Predikaren 3:1In the day when I cried out, You answered me, and made me bold with strength in my soul. Ps. 138:3 No dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alentaste a forca de minha alma. Sl. 138:3 Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle; sinä rohkaisit minua; minun sieluni sai voiman. Ps. 138:3 Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft. Ps. 138:3


And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovacão da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. k. roomalaisille 12:2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja; det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Romarbrevet 12:2


The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Ps. 145:18 Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Sl. 145:18 Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Ps. 145:18 Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Ps. 145:18

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017

A9 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Mark 16:15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille" Markus 16:15 Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Markus 16:15

Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Genesis 1:31 Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 1:31 Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä. 1 Mooseksen k. 1:31 Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. 1 Moseboken 1:31The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favour. Luke 4:18-19 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres; enviou-me para proclamar libertacão aos cativos e restauracão de vista aos cegos, para põr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitavel do Senhor. Lucas 4:18-19 Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Luukas 4:18-19 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut till fångar, att de skall få sin frihet, och till de blinda, att de skall få sin syn, för att skänka de förtrycta friheten och för att ropa ut ett nådens år från Herren. Lukas 4:18-19
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. John 14:27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coracão nem se atemorize. João 14:27 Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Johannes 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes 14:27

Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, "I will never leave you nor forsake you." Hebrews 13:5 Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as cousas que tendes; porque ele tem dito; De maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5 Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä." k. hebrealaisille 13:5 Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig. Hebreerbrevet 13:5

It is good to give thanks to the Lord, and to sing praises to Your name, O Most High. Ps. 92:1 Bom é render gracas ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altissimo. Sl. 92:1 Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Ps. 92:1 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste. Ps. 92:1


Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober. 1 Thessalonians 5:6 Assim, pois, não durmamos como os demais; pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. 1 k. tessalonikalaisille 5:6 Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra. 1 Thessalonikerbrevet 5:6