terça-feira, 22 de novembro de 2016

A2 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9 Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. 1 k. korinttolaisille 1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. 1 Korinthierbrevet 1:9The wilderness and the wasteland shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as a rose; it shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing... They shall see the glory of the Lord, the excellency of our God. Strengthen the weak hands, and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, "Be strong, do not fear! Behold, your God." Is. 35:1-4a O deserto e a terra se alegrarão; o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, e exultará... eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coracão: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. Is. 35:1-4a Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan! Kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen!... Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät:"Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne!" Jes. 35:1-4a Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor skall öknen blomma, den skall glädjas och fröjda sig... och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stagda åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: "Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här." Jes. 35:1-4a


We love Him because He first loved us. 1 John 4:19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 1 Johanneksen k. 4:19 Vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Johannesbrevet 4:19
The Lord appeared to us in the past, saying: "I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness. Jeremiah 31:3 De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra; "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jeremia 31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: "Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig." Jeremia 31:3Lord, hear my voice! Let Your ears be attentive to the voice of my supplications. Ps. 130:2 Escuta, Senhor, a minha voz; estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Sl. 130:2 Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Ps. 130:2 Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Ps. 130:2
Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. James 5:16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16 Tunnustakaa siis toisillenne, syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Juudan k. 5:16 Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Jakobsbrevet 5:16
________________

E já que o frio está chegando...

Peace I leave with you. My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 4:27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coracão, nem se atemorize. João 14:27 Rauhan minä jätän teille; minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Johannes 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Johannes 14:27

quarta-feira, 9 de novembro de 2016

Z1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. John 10:9 Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Johannes 10:9 Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Johannes 10:9For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Philippians 2:13 Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13 Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. k. filippiläisille 2:13 Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Filipperbrevet 2:13They will come with weeping; they will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Jeremiah 31:9a Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropecarão. Jeremias 31:9a Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Jeremia 31:9a Under gråt skall de komma, men jag skall leda dem, där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla. Jeremia 31:9a

He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. John 7:38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Johannes 7:38 Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Johannes 7:38
But let justice run down like water, and righteousness like a mighty stream. Amos 5:24 Antes corra o juízo como as águas, e a justica como ribeiro perene. Amós 5:24 Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro. Aamos 5:24 Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! Amos 5:24And the Spirit and the bride say, "Come!" And let him who hears say, "Come!" And let him who thirsts come, Whoever desires, let him take the water of life freely. Revelation 22:17 O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graca a água da vida. Apocalípse 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!", Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ilmestys k. 22:17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det skall säga: "Kom!" Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Uppenbarelseboken 22:17


Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2 Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2 Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. k. hebrealaisille 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Hebreerbrevet 12:2