terça-feira, 22 de novembro de 2016

A2 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9 Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. 1 k. korinttolaisille 1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. 1 Korinthierbrevet 1:9The wilderness and the wasteland shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as a rose; it shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing... They shall see the glory of the Lord, the excellency of our God. Strengthen the weak hands, and make firm the feeble knees. Say to those who are fearful-hearted, "Be strong, do not fear! Behold, your God." Is. 35:1-4a O deserto e a terra se alegrarão; o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, e exultará... eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coracão: Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. Is. 35:1-4a Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan! Kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen!... Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät:"Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne!" Jes. 35:1-4a Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor skall öknen blomma, den skall glädjas och fröjda sig... och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stagda åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: "Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här." Jes. 35:1-4a


We love Him because He first loved us. 1 John 4:19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 1 Johanneksen k. 4:19 Vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Johannesbrevet 4:19
The Lord appeared to us in the past, saying: "I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with loving-kindness. Jeremiah 31:3 De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra; "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jeremia 31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: "Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig." Jeremia 31:3Lord, hear my voice! Let Your ears be attentive to the voice of my supplications. Ps. 130:2 Escuta, Senhor, a minha voz; estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Sl. 130:2 Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Ps. 130:2 Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Ps. 130:2
Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. James 5:16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16 Tunnustakaa siis toisillenne, syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Juudan k. 5:16 Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Jakobsbrevet 5:16
________________

E já que o frio está chegando...

Peace I leave with you. My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 4:27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coracão, nem se atemorize. João 14:27 Rauhan minä jätän teille; minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Johannes 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Johannes 14:27

Nenhum comentário:

Postar um comentário