terça-feira, 30 de maio de 2017

A 19 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. James 3:13 Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Tiago 3:13 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Jaakobin k. 3:13 Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Jakobsbrevet 3:13
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Romans 8:26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoillisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. k. roomalaisille 8:26 Likaså hjälper oss Anden i vår svaghet. Vi vet inte ens hur vi bör bedja, men Anden själv bär fram vår bön med ordlösa suckar. Romarbrevet 8:26Then you will call, and the Lord will answer, you will cry for help, and he will say: Here am I. Isaiah 58:9a Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Isaías 58:9a Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." Jesaja 58:9a Då skall Herren svara, när du åkallar honom; när du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Jesaja 58:9aWhoever receives this little child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me. For he who is least among you all will be great. Luke 9:48 Quem receber esta crianca em meu nome, a mim me recebe; e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou; porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lucas 9:48 Joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri. Luuka 9:48 Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Lukas 9:48


I am the Vine, you are the branches. He who remains in Me, and I in him, bears much fruit. For apart from Me you can do nothing. John 15:5 Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Johannes 15:5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som ständigt är i mig och jag i honom, han bär riklig frukt, ty skilda från mig kan ni ingenting göra. Johannes 15:5Draw near to God and He will draw near to you. James 4:8a Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vos outros. Tiago 4:8a Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Jaakobin k. 4:8a Närma er Gud, och han skall närma sig er. Jakobsbrevet 4:8a
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. k. hebrealaisille 11:6 Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hebreerbrevet 11:6quarta-feira, 17 de maio de 2017

A-18 Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


O Lord, how innumerable are Thy works; in wisdom Thou hast made them all! The earth is full of Thy well-made creations. Ps. 104:24 Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia esta a terra das tuas riquezas. Sl. 104:24 Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt, maa on täynnä sinun luotujasi. Ps. 104:24 Hur mångfaldiga är inte dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Ps. 104:24
As a mother comforts her child, so will I comfort you. Isaiah 66:13a Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Isaías 66:13a Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Jesaja 66:13a Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. Jesaja 66:13a
Every day I will praise you and extol your name for ever and ever. Ps. 145:2 Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Sl. 145:2 Joka päivä minä sinua kiitän, minä ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Ps. 145:2 Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. Ps. 145:2Choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15 Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15 Niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Joosua 24:15 Välj då i dag vilka ni vill tjäna. Jag och min släkt vill tjäna Herren. Josua 24:15But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Romans 6:22 Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificacão, e por fim a vida eterna. Romanos 6:22 Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. k. roomalaisille 6:22 Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Romarbrevet 6:22Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Philippians 4:4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: Iloitkaa! k. filippiläisille 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Filipperbrevet 4:4You are my lamp, O Lord; the Lord turns my darkness into light. 2 Samuel 22:29 Tu, Senhor, és a minha lâmpada; o Senhor derrama luz nas minhas trevas. 2 Samuel 22:29 Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot pimeyteeni valon. 2 Samuelin k. 22:29 Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörket till ljus. 2 Samuelboken 22:29

segunda-feira, 8 de maio de 2017

A-17 Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I will instruct you and teach you in the way you should go, I will counsel you and watch over you. Ps. 32:8 Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Sl. 32:8 "Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi." Ps. 32:8 Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig. Ps. 32:8How can a young man keep his way pure? By living according to your word. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ps. 119:9 and 11 Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coracão a tua palavra para näo pecar contra ti. Sl. 119:9 e 11 Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Ps. 119:9 ja 11 Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Ps. 119:9 och 11Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mattew 5:8 Bem-aventurados os limpos de coracão, porque verão a Deus. Mateus 5:8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Matteus 5:8 Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud. Matteus 5:8All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy 3:16-17 Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correcäo, para a educacäo na justica, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. 2 Timóteo 3:16-17 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. 2 k. Timoteukselle 3:16-17 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. 2 Timotheosbrevet 3:16-17If you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? But with you there is forgiveness; therefore you are feared. Ps. 130:3-4 Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Sl. 130:3-4 Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta, sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Ps. 130:3-4 Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Ps. 130:3-4The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him; it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Lamentations 3:25-26 Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvacão do Senhor, e isso em silencio. Lamentacões 3:25-26 Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Valitusvirret 3:25-26 Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Klagovisorna 3:25-26I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ezekiel 36:26-27 Dar-vos-ei coracão novo e porei dentro de vós espírito novo; tirarei de vós o coracão de pedra e vos darei coracão de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:26-27 Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Hesekielin k. 36:26-27 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hesekiel 36:26-27