segunda-feira, 1 de janeiro de 2018

A-23 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiCommit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ps. 37:5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sl. 37:5 Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen! Ps. 37:5 Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Ps. 37:5The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. John 10:10 O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10 Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Johannes 19:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Johannes 10:10
My foot stands in an even place; in the congregations I will bless the Lord. Ps. 26:12 O meu pé está firme em terreno plano; nas congregacões bendirei o Senhor. Sl. 26:12 Minä seison vahvalla perustalla. Juhlivan kansan keskellä minä kiitän sinua, Herra. Ps. 26:12 Jag står på säker mark. I tempelskaran prisar jag Herren. Ps. 26:12


My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me. John 10:27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheco, e elas me seguem. João 10:27 Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Johannes 10:27 Minä får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Johannes 10:27


All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. John 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lancarei fora. João 6:37 Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en ajaa pois. Johannes 6:37 Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Johannes 6:37


And He said to me, It is done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts, He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God and he shall be My son. Revelation 21:6-7 Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede darei de graca da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas cousas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Apocalípse 21:6-7 Vielä hän sanoi minulle: Nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tämä on voitajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa, ja hän on minun poikani. Ilmestys kirja 21:6-7 Och han sade till mig: Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. Uppenbarelseboken 21:5-6Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8 Jesus Cristo ontem e hoje,
é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8 Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. k. heprealaisille 13:8 Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. Hebreerbrevet 13:8 I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. And there was no more sea. Revelation 21:1 Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1 Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Ilmestys k. 21:1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Uppenbarelseboken 21:1Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 14:27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coracão, nem se atemorize. João 14:27 Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Johannes 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger, Känn ingen oro och tappa inte modet. Johannes 14:27He who testifies to these things says, ”Surely I am coming quickly.” Amen. Even so, come, Lord Jesus! Revelation 22:20 Aquele que dá testemunho destas cousas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalípse 22:20 Hän, joka todistaa tämän, sanoo: ”Tämä on tosi, minä tulen pian.” Aamen. Tule, Herra Jeesus! Ilmestys k. 22:20 Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus. Uppenbarelseboken 20:22

quinta-feira, 17 de agosto de 2017

A 22 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Hebrews 7:25 Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25 Jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. k. hebrealaisille 7:25 Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Hebreerbrevet 7:25Praise the Lord! Praise the Lord, O my soul! While I live I will praise the Lord; I will sing praises to my God while I have my being. Ps. 146:1-2 Aleluia! Louva, o minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Sl. 146:1-2 Halleluja! Ylistä, minun sieluni, Herraa. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän. Ps. 146:1-2 Halleluja! Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till. Ps. 146:1-2But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. John 4:14 Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais tera sede, para sempre; pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14 Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Johannes 4:18 Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. Johannes 4:18It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Lamentations 3:26 Bom é aguardar a salvacão do Senhor, e isso em silêncio. Lamentacões 3:26 Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Valitusvirret 3:26 Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Klagovisorna 3:26
Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Ephesians 3:20-21 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as geracões, para todo o sempre. Amém. Efésios 3:20-21 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. k. efesolaisille 3:20-21 Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen. Efesierbrevet 3:20-21"Come now, and let us reason together," says the Lord, "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be as wool." Isaiah 1:18 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaias 1:18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jesaja 1:18 Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull? Jesaja 1:18For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, 'Fear not, I will help you.' Isaiah 41:13 Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: Não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13 Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua". Jesaja 41:13 Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig. Jesaja 41:13


sexta-feira, 14 de julho de 2017

A 21 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiLet us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebrews 4:16 Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graca, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graca para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. k. Hebrealaisille 4:16 Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hebreerbrevet 4:16If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! Mattew 7:11 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas cousas aos que lhe pedirem? Mateus 7:11 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Matteus 7:11 Om ni, som är onda, förstår att ge edra barn goda gåvor, hur mycket mer skall icke då er himmelske Fader ge goda gåvor åt dem som beder honom! Matteus 7:11In your steadfastness, you will gain possession of your souls. Luke 21:19 É na vossa perseveranca que ganhareis as vossas almas. Lucas 21:19 Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Luukas 21:19 Genom att ni håller ut, skall ni vinna edra själar. Lukas 21:19
For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Mark 8:36 Que aproveita ao homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36 Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Marks 8:36 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Markus 8:36In the shadow of the Almighty. Ps. 91:1b À sombra do Onipotente. Sl. 91:1b Kaikkivaltiaan varjossa. Ps. 91:1b Under den Allsmäktiges skugga. Ps. 91:1bAnd we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28 Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. k. roomalaisille 8:28 Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Romarbrevet 8:28
You will show me the path of life; in Your presence is fullness of joy; at Your right hand are pleasures forevermore. Ps. 16:11 Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presenca há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sl. 16:11 Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Ps. 16:11 Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. Ps. 16:11


domingo, 25 de junho de 2017

A 20 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


All my fountains are in you. Ps. 87:7b Todas as minhas fontes são em ti. Sl. 87:7b Kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Ps. 87:7b Alla mina källor är i dig. Ps. 87:7bDo nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Ps. 113:3 From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised. Sl. 113:3 Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps. 113:3 Från solens uppgång ända till dess nedgång vare Herrens namn högtlovat. Ps. 113:3By the name of Jesus Christ of Nazareth... Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Acts 4: (10) 12 Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno... E não há salvacão em nenhum outro; porque abaixo do céu nao existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4: (10) 12 Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta... Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Apostolien teot 4: (10) 12 Genom nasaren Jesu Kristi namn... Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Apostlagärningarna 4: (10) 12The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Ps. 34:18 Perto está o Senhor dos que têm o coracão quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Sl. 34:18 Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ps. 34:19 Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa. Ps. 34:19

The grass withers, the flower fades, because the breath of the Lord blows upon it; surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Isaiah 40:7-8 Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva; seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaias 40:7-8 Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin! Ruohoa ovat ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Jesaja 40:7-8 Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Jesaja 40:7-8


é
How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Romans 10:14 Como, porém, invocarão aquele em que não creram? e como crerão naquele de quem nada ouviram? e como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10:14 Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? k. roomalaisille 10:14 Men hur skall de kunna anropa någon som de inte har kommit till tro på? Och hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skall de kunna höra, om ingen predikar för dem? Romarbrevet 10:14But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. 2 Corinthians 4:7 Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. 2 k. korinttolaisille 4:7 Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. 2 korinthierbrevet 4:7

terça-feira, 30 de maio de 2017

A 19 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. James 3:13 Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Tiago 3:13 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Jaakobin k. 3:13 Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Jakobsbrevet 3:13
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Romans 8:26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoillisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. k. roomalaisille 8:26 Likaså hjälper oss Anden i vår svaghet. Vi vet inte ens hur vi bör bedja, men Anden själv bär fram vår bön med ordlösa suckar. Romarbrevet 8:26Then you will call, and the Lord will answer, you will cry for help, and he will say: Here am I. Isaiah 58:9a Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Isaías 58:9a Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." Jesaja 58:9a Då skall Herren svara, när du åkallar honom; när du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Jesaja 58:9aWhoever receives this little child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me. For he who is least among you all will be great. Luke 9:48 Quem receber esta crianca em meu nome, a mim me recebe; e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou; porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lucas 9:48 Joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri. Luuka 9:48 Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Lukas 9:48


I am the Vine, you are the branches. He who remains in Me, and I in him, bears much fruit. For apart from Me you can do nothing. John 15:5 Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Johannes 15:5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som ständigt är i mig och jag i honom, han bär riklig frukt, ty skilda från mig kan ni ingenting göra. Johannes 15:5Draw near to God and He will draw near to you. James 4:8a Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vos outros. Tiago 4:8a Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Jaakobin k. 4:8a Närma er Gud, och han skall närma sig er. Jakobsbrevet 4:8a
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. k. hebrealaisille 11:6 Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hebreerbrevet 11:6quarta-feira, 17 de maio de 2017

A-18 Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


O Lord, how innumerable are Thy works; in wisdom Thou hast made them all! The earth is full of Thy well-made creations. Ps. 104:24 Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia esta a terra das tuas riquezas. Sl. 104:24 Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt, maa on täynnä sinun luotujasi. Ps. 104:24 Hur mångfaldiga är inte dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Ps. 104:24
As a mother comforts her child, so will I comfort you. Isaiah 66:13a Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Isaías 66:13a Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Jesaja 66:13a Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. Jesaja 66:13a
Every day I will praise you and extol your name for ever and ever. Ps. 145:2 Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Sl. 145:2 Joka päivä minä sinua kiitän, minä ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Ps. 145:2 Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. Ps. 145:2Choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15 Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15 Niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Joosua 24:15 Välj då i dag vilka ni vill tjäna. Jag och min släkt vill tjäna Herren. Josua 24:15But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Romans 6:22 Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificacão, e por fim a vida eterna. Romanos 6:22 Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. k. roomalaisille 6:22 Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Romarbrevet 6:22Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Philippians 4:4 Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4 Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: Iloitkaa! k. filippiläisille 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Filipperbrevet 4:4You are my lamp, O Lord; the Lord turns my darkness into light. 2 Samuel 22:29 Tu, Senhor, és a minha lâmpada; o Senhor derrama luz nas minhas trevas. 2 Samuel 22:29 Sinä, Herra, olet lamppuni. Sinä tuot pimeyteeni valon. 2 Samuelin k. 22:29 Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörket till ljus. 2 Samuelboken 22:29