quarta-feira, 28 de dezembro de 2016

A7. Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Luke 2:10 O anjo, porem, lhes disse: Não temais: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas 2:10 Mutta enkeli sanoi heille: Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Luukas 2:10 Men ängeln sade till dem: Var icke förskräcta! Jag förkunnar för er det goda budskapet om en stor glädje, som gäller hela folket. Lukas 2:10


Believe in the Lord Jesus, and you will be saved - you and your household. Acts 16:31 Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31 Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Apostolien teot 16:31 Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och de som är i ditt hus. Apostlagärningarna 16:31I will be fully satisfied as with the richest of foods, with singing lips my mouth will praise you. Ps. 63:5 Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita e, com alegria nos lábios te louvará minha boca. Sl. 63:5 Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Ps. 63:6 Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. Ps. 63:6And the Lord, He is the One who goes before you, He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed. Deut. 31:8 O Senhor é quem vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deut. 31:8 Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, älä pelkää äläkä arkaile. 5 Mooseksen k. 31:8 Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet. 5 Moseboken 31:8

She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Mattew 1:21 Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21 Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Matteus 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21


They will come with weeping; they will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Jeremiah 31:9a Virão com choro e com súplicas os levarei; guia-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropecarão. Jeremias 31:9a Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Jeremia 31:9a Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande vatten. Jeremia 31:9a

For it is written: Be holy, because I am holy. 1 Peter 1:16 Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16 Sillä kirjoitettu on: Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. 1 Pietarin kirje 1:16 Skriften säger: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. 1 Petrus brev 1:16

terça-feira, 20 de dezembro de 2016

A5 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20 Logo, ja não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2:20 Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. k. galatalaisille 2:20 Men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Galaterbrevet 2:20Serve the Lord with gladness; come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God; it is He who has made us, and not we ourselves; we are His people and the sheep of His pasture . Ps. 100:2-3 Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez e dele somos; somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Sl. 100:2-3 Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Ps. 100:2-3 Tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Ps. 100:2-3But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me the One to be Ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Micah 5:2 E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperää on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Miika 5:2 Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna. Mika 5:2I have come into the world as a light, so that no-one who believes in me should stay in darkness. John 12:46 Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneca nas trevas. João 12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Johannes 12:46 Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Johannes 12:46But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nos ainda pecadores. Romanos 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. k. roomalaisille 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men! Luke 2:14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas 2:14 Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto! Luukas 2:14 Ära i hojden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Luukas 2:14


The words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Ps. 12:6 As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sl. 13:6 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. Ps. 12:7 Herrens ord är rena ord, silver renat i degeln, guld sju gånger luttrat. Ps. 12:7

domingo, 11 de dezembro de 2016

A4 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Jesus said to him, "Receive your sight; your faith has healed you." Luke 18:42 Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista; a tua fé te salvou. Lucas 18:42 Silloin Jeesus sanoi hänelle:"Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut." Luukas 18:42 Jesus sade: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig." Lukas 18:42


The Lord is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ps. 18:2 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a forca da minha salvacão, o meu baluarte. Sl. 18:2 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ps. 18:2 Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn. Ps. 18:2


"Be angry, and do not sin", do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Ephesians 4:26-27 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:26-27 "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa. k. Efesolaisille 4:26-27 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede, Ge inte djävulen något tillfälle. Efesierbrevet 4:26-27Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Ephesians 6:10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na forca do seu poder. Efésios 6:10 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. k. Efesolaisille 6:10 Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Efesierbrevet 6:10


Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 1 Corinthians 13:12 Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face; agora conheco em parte, entao conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. 1 k. korinttilaisille 13:12 Nu ser vi bara en dunkel spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu är min insikt ofullkomlig, men då skall den bli fullkomlig, liksom jag själv har blivit till fullo känd. 1 Korintierbrevet 13:12

Therefore go and make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Mattew 28:19-20 Ide, portanto, fazei discipulos de todas as nacões, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumacão do século. Mateus 28:19-20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28:19-20 Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och jag skall vara med er varje dag intill tidens slut. Matteus 28:19-20

Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12:1-2a Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracando-nos de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseveranca a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Hebreus 12:1-2a Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen. k. hebrealaisille 12:1-2a När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkommare. Hebreerbrevet 12:1-2a

sábado, 10 de dezembro de 2016

A3 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved. Ps. 62:2 Só ele é a minha rocha e a minha salvacão, o meu alto refúgio; não serei muito abalado. Sl. 62:2 Hän yksin on minun kalliioni, minun apuni ja turvani; en minä suuresti horju. Ps. 62:3 Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Ps. 62:3And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ephesians 4:32 Antes sede uns para com os outros benígnos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32 Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. k. efesolaisille 4:32 Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Efesierbrevet 4:32