quarta-feira, 28 de dezembro de 2016

A7. Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Luke 2:10 O anjo, porem, lhes disse: Não temais: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas 2:10 Mutta enkeli sanoi heille: Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Luukas 2:10 Men ängeln sade till dem: Var icke förskräcta! Jag förkunnar för er det goda budskapet om en stor glädje, som gäller hela folket. Lukas 2:10


Believe in the Lord Jesus, and you will be saved - you and your household. Acts 16:31 Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31 Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Apostolien teot 16:31 Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och de som är i ditt hus. Apostlagärningarna 16:31I will be fully satisfied as with the richest of foods, with singing lips my mouth will praise you. Ps. 63:5 Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita e, com alegria nos lábios te louvará minha boca. Sl. 63:5 Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Ps. 63:6 Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. Ps. 63:6And the Lord, He is the One who goes before you, He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed. Deut. 31:8 O Senhor é quem vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deut. 31:8 Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua, älä pelkää äläkä arkaile. 5 Mooseksen k. 31:8 Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet. 5 Moseboken 31:8

She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Mattew 1:21 Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21 Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Matteus 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21


They will come with weeping; they will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Jeremiah 31:9a Virão com choro e com súplicas os levarei; guia-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropecarão. Jeremias 31:9a Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Jeremia 31:9a Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande vatten. Jeremia 31:9a

For it is written: Be holy, because I am holy. 1 Peter 1:16 Porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16 Sillä kirjoitettu on: Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. 1 Pietarin kirje 1:16 Skriften säger: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. 1 Petrus brev 1:16

Nenhum comentário:

Postar um comentário