sexta-feira, 29 de abril de 2016

k1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The flowers appear on the earth; the time of singing has come. Song of Solomon 2:12 Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Cantares 2:12 Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut. Korkea Veisu 2:12 Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Höga Visan 2:12

Markku RoiskoO Lord, how manifold are Your works! In wisdom You have made them all. The earth is full of Your possessions. Ps. 104:24 Que variedade, Senhor, nas tuas obras! todas com sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas. Sl. 104:24 Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt! Koko maa on täynnä sinun luotujasi. Ps. 104:24 Hur mångfaldiga är inte dina verk, Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat. Ps. 104:24

PaulinasThe Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. Ps. 34:18 Perto está o Senhor dos que têm o coracão quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Sl. 34:18 Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ps. 34:19 Herren är närä dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Ps. 34:19

Pertti Rautiainen


For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Ps. 100:5 Porque o Senhor é bom, a sua misericódia dura para sempre, e de geracão em geracão a sua fidelidade. Sl. 100:5 Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ps. 100:5 Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte. Ps. 100:5

Martti Lyytikäinen


So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Ps. 90:12 Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coracão sábio. Sl. 90:12 Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Ps. 90:12 Låt oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Ps. 90:12

jikart


I can do all things through Christ who strengthens me. Phi. 4:13 Tudo posso naquele que me fortalece. Fil. 4:13 Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. k. Fil. 4:13 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Fil.4:13

Annelie Gerhardsdotter Glorik

Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Let all that you do be done with love. 1 Cor. 16:13-14 Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Cor. 16:13-14 Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. 1k. kor. 16:13-14 Håll er vakna, stå fasta i tron, var manliga och starka. Gör allting i kärlek. 1 kor. b. 16:13-14

Paavo Hamunen

segunda-feira, 18 de abril de 2016

J1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiAnd let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Galatians 6:9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9 Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. k. Galatalaisille 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Galaterbrevet 6:9

Marko Ojala


Blessed be the Lord forevermore! Amen and Amen. Ps. 89:52 Bendito seja o Senhor para sempre! Amém, e amém. Sl. 89:52 Kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti. Amen, amen. Ps. 89:53 Lovad vare Herren i evighet. Amen, amen. Ps. 89:53In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs 3:6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Sananlaskut 3:6 Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Ordspråksboken 3:6Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ephesians 6:10-11 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:10-11 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. k. Efesolaisille 6:10-11 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Efesierbrevet 6:10-11

PalphotTherefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets. Mattew 7:12 Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles; porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12 Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Matteus 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Matteus 7:12
Then Jesus spoke to them again, saying, "I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life." John 8:12 De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João 8:12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus." Johannes 8:12 Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Johannes 8:12


Zazzle


But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. John 1:12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a saber: aos que crêem no seu nome. João 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Johannes 1:12 Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Johannes 1:12

Painettu Suomessa

sábado, 9 de abril de 2016

I1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiBut the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Gal. 5:22-23 Mas o fruto do Espirito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas cousas não há lei. Gal. 5:22-23 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. k. gal. 5:22-23 Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Gal. 5:22-23

Broadman

But the salvation of the righteous is from the Lord; He is their strength in the time of trouble. Ps. 37:39 Vem do Senhor a salvacão dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulacão. Sl. 37:39 Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa ahdingon aikana. Ps. 37:39 De rättfärdigas räddning kommer från Herren, han är deras värn i nödens tid. Ps. 37:39

Postcard FairGreat is the Lord, and greatly to be praised; and His greatness is unsearchable. Ps. 145:3 Grande é o Senhor e mui digno de ser louvado; e sua grandeza é insondável. Sl. 145:3 Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa!! Ps. 145:3 Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Ps. 145:3

Rolf BleschAnd the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed. Deut. 31:8 O Senhor é quem vai adiante de ti: ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará não temas, nem te atemorizes. Deut. 31:8 Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile. 5 Moos. k. 31:8 Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet! 5 Mooseboken 31:8

karto


Blessed is the man whose strength is in You, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the Valley of Baca, they make it a spring; the rain also covers it with pools. They go from strength to strength; each one appears before God in Zion. Ps. 84:5-7 Bem-aventurado o homem cuja forca está em ti, em cujo coracão se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial; de bêncãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de forca em forca; cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sl. 84:5-7 Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat! Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Ps. 84:6-8 Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. När de går genom Bakaträdens dal blir den en flödande källa, höstregnet fyller den med välsignelse. De går genom port efter port, tills de möter Gud på Sion. Ps. 84:6-8

Juha Kelottijärvi


Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Proverbs 4:23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coracão, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sananlaskut 4:23 Mer än allt annat - vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv. Ordspråksboken 4:23

Paavo Mansikkamäki

Your mercy, O Lord, is in the heavens; Your faithfulness reaches to the clouds. Ps. 36:5 A tua benignidade, Senhor, chega ate aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. Sl. 36:5 Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Ps. 36:6 Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Ps. 36:6

Markku Wiik

sexta-feira, 1 de abril de 2016

H1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul. Ps. 94:19 Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolacões me alegram a alma. Sl. 94:19 Kun huolet painavat mieltäni, saan sinulta lohdun ja ilon. Ps. 94:19 När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då glädde din tröst min själ. Ps. 94:19

Marianne OjalaJesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live." John 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreicão e a vida. Quem cre em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25 Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin." Johannes 11:25 Jesus sade till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör." Johannes 11:25

Scandinavia Publishing HouseBut He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Is. 53:5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Is. 53:5 Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavaiansa kautta me olemme paratut. Jes. 53:5 Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Jes. 53:5
Your eyes saw my substance, being yet unformed. And in Your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Ps. 139:16 Os teus olhos me viram a substancia ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Sl. 139:16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut. Ps. 139:16 Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Ps. 139:16

Painettu SuomessaGrace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. 2 Peter 1:2 Graca e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 2 Pedro 1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. 2 Pietarin k. 1:2 Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. 2 Petrus brev 1:2
The Lord lives! Blessed be my Rock! Let the God of my salvation be exalted. Ps. 18:46 Vive o Senhor, e bendita seja a minha Rocha! Exaltado seja o Deus da minha salvacão! Sl. 18:46 Herra elää! Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani! Ps. 18:47 Herren lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare min frälsnings Gud! Ps. 18:47


Aimo Virtanen
It is good to give thanks to the Lord, and to sing praises to Your name, O Most High; to declare Your lovingkindness in the morning, and Your faithfulness every night. Ps. 92:1-2 Bom é render gracas ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altissimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites, a tua fidelidade. Sl. 92:1-2 Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. Ps. 92:2-3 Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd och, när natten har kommit, din trofasthet. Ps. 92:2-3

Per Arnoldi