terça-feira, 25 de abril de 2017

A-16 Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti Editar


Do everything with love. 1 Corinthians 16:14 Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Corintios 16:14 Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1 k. korinttilaisille 16:14 Gör allting i kärlek. 1 Korinthierbrevet 16:14Because of the Lord's great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Lamentations 3:22-23 As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentacões 3:22-23 Herran armo on se, että vielä elämme, hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Valitusvirret 3:22-23 Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet. Klagovisorna 3:22-23For where two or three come together in my name, there am I with them. Mattew 18:20 Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20 Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Matteus 18:20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matteus 19:20Be strong and take heart, all you who hope in the Lord. Ps. 31:24 Sede fortes, e revigore-se o vosso coracão, vos todos que esperais no Senhor. Sl. 31:24 Rohkaiskaa mielenne, olkaa lujat, kaikki te, jotka panette toivonne Herraan! Ps. 31:25 Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren! Ps. 31:25Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Isaiah 54:10 Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos; mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a alianca da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaias 54:10 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jesaja 54:10 Om än bergen rubbas och höjderna vacklar; skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Jesaja 54:10Then the trees of the forest will sing, they will sing for joy before the Lord, for he comes to judge the earth. 1 Chronicles 16:33 Regozijem-se as árvores do bosque na presenca do Senhor, porque vem julgar a terra. 1 Crônicas 16:33 Riemuitkoot silloin metsän puut Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. 1 Aikakirja 16:33 Då skall skogens träd jubla inför Herren - se, han kommer för att råda över jorden. 1 Krönikeboken 16:33
For lo, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth; the time of singing has come. Song of Solomon 2:11-12a Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi; aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Cantares 2:11-12a Talvi on mennyt, sade on laannut, se on kaikonnut pois. Kukat nousevat maasta, laulun aika on tullut. Laulujen laulu 2:11-12a Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor, sångens tid är inne. Höga Visan 2:11-12a

terça-feira, 11 de abril de 2017

A-15 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


He must increase, but I must decrease. John 3:30 Convém que ele cresca e que eu diminua. João 3:30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Johannes 3:30 Han skall bli större och jag skall bli mindre. Johannes 3:30But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Isaiah 53:5 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5 Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jesaja 53:5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår vi helade. Jesaja 53:5Thou hast made me pass through bitter and deep distress, yet dost revive me once again. Restore me to honour, turn and comfort me. Ps 71:21a-22 Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulacões, restaurarás a minha vida. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Sl. 71:20a-21 Sinä, joka olet antanut meidän kokea paljon ahdistusta ja onnettomutta, sinä virvoitat meidät jälleen henkiin. Anna minun arvoni kasvaa ja lohduta minua jälleen. Ps. 71:20a-21 Du som har låtit oss pröva så mycket nöd och olycka, du skall åter göra oss levande. Ja, låt mig växa till alltmer; och trösta mig igen. Ps. 71:20a-21Let Your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in You. Ps. 33:22 Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Sl. 33:22 Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, niinkuin me panemme toivomme sinuun. Ps. 33:22 Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Ps. 33:22Show me Your ways, O Lord; teach me Your paths. Ps. 25:4 Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Sl. 25:4 Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Ps. 25:4 Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Ps. 25:4May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Galatians 6:14 Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6:14 Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle! k. galatalaisille 6:14 Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Galaterbrevet 6:14
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me. Mattew 10:38 E quem não toma a sua cruz, e vem apos mim, não é digno de mim. Mateus 10:38 Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Matteus 10:38 Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Matteus 10:38