quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

V - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katelimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes 1:14 Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes 1:14


Nina LindforsBut the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him. John 4:23 Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Johannes 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Johannes 4:23

Tuorlan Majatalo OyI waited patiently for the Lord; and He inclined to me, and heard my cry. Ps. 40:1 Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sl. 40:1 Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ps. 40:2 Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Ps. 40:2

otavamediaFor our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. 2 Cor. 4:17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Cor. 4:17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemne tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti. 2 k. kor. 4:17 Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. 2 kor. 4:17

vantaa/hyvamieli

He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. Ps. 40:2 Tirou-me de um poço de perdição, dum tremedal de lama; colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Sl. 40:2 Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. Ps. 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Ps. 40:3

Matti ValtaFor the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Rom. 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Rom. 6:23 Sillä synnin palka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. k. room. 6:23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. Rom. 6:23

Jarmo Wright
We wait in hope for the Lord; he is our help and our shield. Ps. 33:20 Me odotamme hartaasti Herraa, hän on meidän turvamme ja kilpemme. Ps. 33:20 Nossa esperança está no Senhor; ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo  33:20 Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. Ps. 33:20

Olavi Vikainen

sexta-feira, 25 de dezembro de 2015

U - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins. Mattew 1:22 Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä, Matteus 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21

Zazzle


For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you: you will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. Luke 2:11-12 E que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal; encontrareis uma crianca envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lucas 2:11-12 Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Luukas 2:11-12 I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Lukas 2:11-12

Tuula RasilainenFor all the promises of God in Him are Yes, and in Him Amen, to the glory of God through us. 2 Cor. 1:20 Porque quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o sim; porquanto também por ele e o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Cor. 1:20 Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. 2k. kor. 1:20 Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. 2 kor. 1:20

EliassonThe people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region and shadow of death Light has dawned. Matt. 4:16 O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mat. 4:16 Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Matt. 4:16 Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Matt. 4:16
Thank God for his Son - his Gift too wonderful for words. 2 Cor. 9:15 Gracas a Deus por seu Filho - sua dádiva maravilhosa demais para descrever-se com palavras. 2 Cor. 9:15 Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan! 2 k. kor. 9:15 Gud vare tack för hans oerhörda gåva. 2 kor. 9:15

Erkki OksanenSet your mind on things above, not on things on the earth. Col. 3:2 Pensai nas cousas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Col. 3:2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. k. kol. 3:2 Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Kol. 3:2
Be angry, and do not sin; do not let the sun go down on your wrath. Ephesians 4:26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26 Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. k. efesolaisille 4:26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Efesierbrevet 4:26

Painettu Suomessa

sábado, 19 de dezembro de 2015

T - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. John 12:46 Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneca nas trevas. João 12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Johannes 12:46 Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Johannes 12:46
Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mattew 11:28 Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Matteus 11:28 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Matteus 11:28

Harry Etelävirta
Sing out the honor of his name; make his praise glorious. Ps. 66:2 Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Sl. 66:2 Veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Ps. 66:2 Spela och ära hans namn, ära honom med lovsång! Ps. 66:2

For here we have no continuing city, but we seek the one to come. Hebrews 13:14 Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13:14 Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. k. Hebrealaisille 13:14 Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Hebreerbrevet 13:14

Allora Oy/Studio Lauri KanervaFor his anger is but for a moment, his favor is for life; weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ps. 30:5 Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sl. 30:5 Sillä silmänräpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa; ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo. Ps. 30:6 Ofärd är i hans vrede, men i hans nåd är liv. Om kvällen är gråten min gäst men om morgonen jublet. Ps. 30:6

Puig-Ferrán Palma de MallorcaDo not rejoice over me, my enemy; when I fall, I will arise; when I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Micah 7:8 Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito; ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei; se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miquéias 7:8 Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta; jos minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuteni. Miika 7:8 Triumfera inte, du min fiende! Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Mika 7:8

Kuvapörssi OyHeal me, o Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved, for you are my praise. Jer. 17:14 Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor. Jer. 17:14 Paranna minut, Herra, niin minä parannun, auta minua, niin olen autettu. Sillä sinä olet minun ylistykseni. Jer. 17:14 Bota mig, Herre, och jag är botad! Rädda mig, och jag är räddad! Du är min lovsång. Jer. 17:14

Suomen Siviili

sábado, 12 de dezembro de 2015

S - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Ps. 34:4 Busquei o Senhor e ele me acolheu; livrou-me de todos os meus temores. Sl. 34:4 Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ps. 34:5 Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan. Ps. 34:5

Arto Lehtinen


And whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. 1 John 3:22 E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3:22 Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. 1 Joh. k. 3:22 Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. 1 Joh. 3:22

Jan Baldwin


Who shall separate us from the love of Christ? Romans 8:35 Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? K. roomalaisille 8:35 Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35 Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Romarbrevet 8:35We love him because he first loved us. 1 John 4:19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 1 Johanneksen k. 4:19 Vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Johannesbrevet

Ahti-FilmiAnd you shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João8:32 Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Johannes 8:32 Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannes 8:32

Paavo MansikkamäsiFor my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Isaiah 55:8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor Isaías55:8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Jesaja 55:8 Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Jesaja 55:8

M.Ruckszio


The heavens declare the glory of God; and the firmament shows his handiwork. Ps. 19:1 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos Sl. 19:1 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Ps. 19:2 Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Ps. 19:2

KPpaino


sábado, 5 de dezembro de 2015

R - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. Ps. 91:11 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sl. 91:11 Sillä hän antaa enkeleileen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Ps. 91:11 Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Ps. 91:11

Pirjo Waris

E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mat. 28:20 And surely I am with you always, to the very end of the age. Matt. 28:20 Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matt. 28:20 Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt. 28:20

The Scheller Co.For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Tim. 1:7 Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Tim. 1:7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. 2 Tim. 1:7 Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. 2 Tim. 1:7

Aulikki Ojala
Man is like a breath; his days are like a passing shadow. Ps. 144:4 O homem é como um sopro; os seus dias, como a sombra que passa. Sl. 144:4 Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niinkuin pakeneva varjo. Ps. 144:4 Människan är som en vindfläkt, hennes levnad en flyktig skugga. Ps. 144:4


Marko Ojala

Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Johannes 6:37 All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. John 6:37 Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Johannes 6:37

Jaana Jokinen

Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jer. 32:27 I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Jer. 32:27 Sinä tiedät, että minä olen Herra, kaikkien luotujen Jumala. Onko minulle mikään mahdotonta? Jer. 32:27 Jag är Herren, allt levandes Gud - finns det något som är omöjligt för mig? Jer. 32:27

Postcard Fair
There shall be no night there: they need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light. Rev. 22:5 Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Apoc. 22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä. Ilm. 22:5 Och det skall inte mera bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Upp. 22:5

Vladimir Pohtokari

Mauri Rautkari

sábado, 28 de novembro de 2015

Q - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. Col. 3:23 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Col. 3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille. k. kol. 3:23 Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor. Kol. 3:23Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10 For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10 Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Luukas 19:10 Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Lukas 19:10

PaperitaidePor isso não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Cor. 4:16 Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. 2 Cor. 4:16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 2 k. Kor. 4:16 Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. 2 Kor. 4:16

Trivdelkort


And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Rom. 8:28 Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Rom. 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivotuksensa mukaan ovat kutsutut. k. room. 8:28 Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Rom. 8:28

M.Ruckszio


O Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7 Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Naahum 1:7 The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; and he knows those who trust in him. Nahum 1:7 Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom. Nahum 1:7

Luova VoimaTherefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering... But above all these things put on love, which is the bond of perfection. Col. 3:12 and 14 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade... acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeicão. Col.3:12 e 14.
Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen... Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. k. kol. 3:12 sekä 14 Som Gus utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod... Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Kol. 3:12 och 14

Ulrika Jansson

sexta-feira, 20 de novembro de 2015

P - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas cousas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Mattew 6:33 Vaan etsikää ensin Jumala valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matteus 6:33 Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Riikka JuvonenO Senhor, tenho-o sempre a minha presença; estando ele a minha direita não serei abalado. Sl. 16:8 I have set the Lord always before me; because he is at my right hand I shall not be moved. Ps. 16:8 Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Ps. 16:8 Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Ps. 16:8

Postcard FairGoteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho; como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus! Deut. 32:2-3 Let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, as raindrops on the tender herb and as showers on the grass. For I proclaim the name of the Lord; ascribe greatness to our God. Deut. 32:2-3 Sateena virratkoon minun opetukseni, kastepisaroina vierikööt sanani, niin kuin vihma nuorelle nurmelle, niin kuin kuurosade ruohikolle. Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa! 5 Moos. k. 32:2-3 Som strömmande regn är min lära, som daggen faller mina ord, som skurar över grönska, som duggregn över gräs. Herrens ära vill jag förkunna. Prisa vår Guds storhet! 5 Mos. 32:2-3

U.KotkavaaraAll authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations. Matt. 28:18-19 Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discipulos de todas as nações. Mat. 28:18-19 Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Matt. 28:18-19 Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Matt. 28:18-19

Koululaisten vanhempien liittoYour words were found, and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart; for I am called by your name, O Lord God of hosts. Jer. 15:16 Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, o Senhor, Deus dos Exércitos. Jer. 15:16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot. Jer. 15:16 När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje, Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Jer. 15:16

Piplia Suomen Pipliaseura


Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Sl. 113:1-3 Praise the Lord! Praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord! Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore! From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised. Ps. 113:1-3 Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps. 113:1-3 Halleluja! Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn! Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Ps. 113:1-3

Sekakuoroliitto


No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18 There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. 1 John 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Johanneksen 1 kirje 4:18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. 1 Johannesbrevet 4:18

Evangelutjänst