sábado, 30 de janeiro de 2016

Y - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


While the earth remains, seedtime and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Gen. 8:22 Enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gen. 8:22 Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. 1 Moos. k. 8:22 Så länge jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta. 1 Mos. 8:22

Evangeliutjänst


If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1 John 1:8 Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. 1 Johanneksen k. 1:8 Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Johannes första brev 1:8Out of the depths I have cried to You, O Lord; Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my supplications. Ps. 130:1-2 Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz; estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Sl. 130:1-2 Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Ps. 130:1-2 Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Ps. 130:1-2

Pekka Helo


How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver. Prov. 16:16 Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! e mais excelente adquirir a prudência do que a prata! Prov. 16:16 Parempi kultaa on hankkia viisautta, kallimpi hopeata hankkia ymmärrystä. San. 16:16 Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver. Ords. 16:16

M.PodolskyConfess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. James 5:16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoillkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Jaakobin k. 5:16 Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Jakobsbrevet 5:16

Fernand HezonO Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. Ps. 139:1-2 Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto; de longe penetras os meus pensamentos. Sl. 139:1-2 Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Ps. 139:1-2 Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Ps. 139:1-2


Harry Etelävirta


And He said to me, "My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness." Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 2 Cor. 12:9 Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Cor. 12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa." Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. 2 k. kor. 12:9 Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver." Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. 2 kor. 2:9

_____________________


sábado, 9 de janeiro de 2016

X - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Acts 2:21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Apostolien teot 2:21 Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Apostlagärningarna 2:21But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. James 3:17 A sabedoria, porém, lá do alto, e primeiramente pura; depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3:17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Jaakobin k. 3:17 Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Jakobsbrevet 3:17

Varsenare (Brugge)I will lift up my eyes to the hills - from whence comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. Ps. 121:1-2 Elevo os olhos para os montes; de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sl. 121:1-2 Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ps. 121:1-2 Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Ps. 121:1-2

Spedisci QualitáOwe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Rom. 13:8 A ninguém fiqueis devendo cousa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros; pois quem ama ao próximo, tem cumprido a lei. Rom. 13:8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. k. room. 13:8 Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Rom. 13:8

Birgitta Yavari

The Lord is my strength and song, and He has become my salvation; He is my God, and I will praise Him; my father's God, and I will exalt Him. Ex. 15:2 O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o meu Deus, portanto eu o louvarei; ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Ex. 15:2 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. 2 Moos. k. 15:2 Herren är min kraft och mitt värn, han blev min räddning. Han är min Gud, honom vill jag prisa, min faders Gud, honom vill jag lovsjunga. 2 Mosebok 15:2

R.J.SmithA friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 17:17 Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17 Ystävä rakastaa ainiaan ja veli syntyy varaksi hädässä. Sananlaskut 17:17 En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden. Ordspråksboken 17:17

Terho PelkonenBut without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Heb. 11:6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Heb. 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. k. Heb. 11:6 Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Heb. 11:6