sábado, 27 de agosto de 2016

V1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I do hope. My soul waits for the Lord more than those who watch for the morning - yes, more than those who watch for the morning. Ps. 130:5-6 Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda; eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sl. 130:5-6 Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Ps. 130:5-6 Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Ps. 130:5-6For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Proverbs 2:10 Porquanto a sabedoria entrará no teu coracão, e o conhecimento será agradável a tua alma. Provérbios 2:10 Silloin viisaus tulee sydämeesi ja tieto ilahduttaa mieltäsi. Sananlaskut 2:10 Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje. Ordspråksboken 2:10

Evangelutjänst


For God has said, "I will never, never fail you nor forsake you." That is why we can say without any doubt or fear, "The Lord is my Helper, and I am not afraid of anything that mere man can do to me. Hebrews 13:5b-6 Porque ele tem dito: De maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxilio, não temerei; que me poderá fazer o homem? Hebreus 13:5b-6 Jumala on itse sanonut: - Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa: - Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä? k. heprealaisille 13:5b-6 Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Hebreerbrevet 13:5b-6

Anneli FrankeThe Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? Ps. 27:1 O Senhor é a minha luz e a minha salvacão; de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Sl. 27:1 Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? Ps. 27:1 Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? Ps. 27:1

PapronBut one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Phi. 3:13-14 Mas uma cousa faco: esquecendo-me das cousas que para trás ficam e avancando para as que diante de mim estäo, prossigo para o alvo, para o premio da soberana vocacão de Deus em Cristo Jesus. Fil. 3:13-14 Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. k. fil. 3:13-14 Men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Fil. 3:13-14

Paimettu SuomessaTrust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. Proverbs 3:5-6 Confia no Senhor de todo o teu coracão, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6 Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Sananlaslut 3:5-6 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Ordspråksboken 3:5-6

Painettu Suomessa


The Lord is my rock and my fortress and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ps. 18:2 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio; o meu escudo, a forca da minha salvacão, o meu baluarte. Sl. 18:2 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ps. 18:3 Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och min starka värn, min fristad. Ps. 18:3

Painettu Suomessa

sábado, 20 de agosto de 2016

U1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ephesians 1:7 No qual temos a redencão, pelo seu sangue, a remissao dos pecados, segundo a riqueza da sua graca. Efésios 1:7 Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. k. efesolaisille 1:7 I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd. Efesierbrevet 1:7

Suomalainen SävelaartietoAnd whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Mattew 21:22 E tudo quanto pedirdes em oracão, crendo, recebereis. Mateus 21:22 Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte. Matteus 21:22 Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror. Matteus 21:22

Paulinas


Wait on the Lord; be of good courage and He shall strengthen your heart; wait, I say, on the Lord! Ps. 27:14 Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coracão; espera, pois, pelo Senhor. Sl. 27:14 Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Ps. 27:14 Hoppas på Herren! Var stark, fatta mod och hoppas på Herren. Ps. 27:14

Annelie Gerhardsdotter GrolikBy day the Lord directs his love, at night his song is with me - a prayer to the God of my life. Ps. 42:8 Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oracão ao Deus da minha vida. Sl. 42:8 Päivällä Herra antaa armonsa vallita, yöllä saan laulaa hänen kiitostaan ja rukoilla elävää Jumalaa. Ps. 42:9 Om dagen skall Herren skänka sin nåd, om natten skall jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv. Ps. 42:9

Aimo A. Tuomi
For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before Me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. Is. 66:22 Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Is. 66:22 Niin kuin uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Jes. 66:22 Liksom den nya himmel och den nya jord som jag skapar skall bestå inför mig, säger Herren, så skall er ätt och ert namn bestå. Jes. 66:22

Raimo Ketola
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Gal. 6:9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gal. 6:9 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. k. gal. 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Gal. 6:9

Christer LundinOh, taste and see that the Lord is good; blessed is the man who trusts in Him! Ps. 34:8 Oh! provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sl. 34:8 Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa! Ps. 34:9 Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom! Ps. 34:9

Leena Airikkala

sexta-feira, 12 de agosto de 2016

T1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


The Lord is faithful to all his promises and loving towards all he has made. The Lord upholds all those who fall and lifts up all who are bowed down. Ps. 145:13b-14 O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Sl. 145:13b-14 Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. Herra tukee horjuvia, maahan painetut hän nostaa jaloilleen. Ps. 145:-3b-14 Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Ps. 145:13b-14

Pekka HeloBut I trust in your unfailing love; my heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for he has been good to me. Ps. 13:5-6 No tocante a mim, confio na tua graca; regozije-se o meu coracão no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sl. 13:5-6 Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6 Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Ps. 13:6

MartatI have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. John 10:10b Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10b  Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Johannes 10:10b Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Johannes 10:10b

BJ Lantz


I lift up my eyes to the hills - where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. Ps. 121:1-2 Elevo os olhos para os montes; de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sl. 121:1-2 Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Ps. 121:1-2 Jag ser upp emot bergen; varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Ps. 121:1-2

N.Z.In that hour Jesus rejoiced in the Spirit and said, "I thank You, Father, Lord of heaven and earth, that You have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in Your sight. Luke 10:21 Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Gracas te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultaste estas cousas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, o Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 10:21 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Luukas 10:21 I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga anden och sade: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda ock kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Lukas 10:21

BavariaLet the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Col. 3:16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo; instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão, em vossos coracões. Col. 3:16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. k. kol. 3:16 Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Kol. 3:16

T.D.D.The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from all of them. Ps. 34:18-19 Perto está o Senhor dos que têm o coracão quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflicões do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sl. 34:18-19 Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Ps. 34:19-20 Herren är nära den förtvivlade, han hjälper de modlösa. Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom från allt. Ps. 34:19-20

Kuultokuvana

terça-feira, 2 de agosto de 2016

S1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Romans 14:8 Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8 Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. k. roomalaisille 14:8 Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Romarbrevet 14:8

Trivselkort


I thank my God every time I remember you. Phil. 1:3 Dou gracas ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Fil. 1:3 Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä. Fil. 1:3 Jag tackar min Gud varje gång jag nämner er i mina böner. Fil. 1:3

Dianna MarcumArise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Is. 60:1 Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Is. 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes. 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Jes. 60:1


Painettu SuomessaEntertain no worry, but under all circumstances let your petitions be made known before God by prayer and pleading along with thanksgiving. Phil. 4:6 Não andeis ansiosos de cousa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas peticões, pela oracão e pela súplica, com acões de graca. Fil. 4:6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Fil. 4:6 Gör er inga bekymmer, utan lägg fram alla edra önskningar inför Gud i innerlig bön och med tacksägelse. Fil. 4:6

Painettu Suomessa


You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks for ever. Ps. 30:11-12 Converteste o meu pranto em folguedos; tiraste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, gracas te darei para sempre. Sl. 30:11-12 Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina. Ps. 30:12-13 Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång; du klädde av mig sorgens dräkt och omgjordade mig med glädje. Därför skall min ära lovsjunga dig utan att tystna; Herre, min Gud, jag vill tacka dig evinnerligen. Ps. 30:12-13Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Col. 3:23-24 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coracão, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da heranca. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Col. 3:23-24 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. k. kol. 3:23-24 Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor; tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kol. 3:23-24

Edmond Van HoorickThe fear of the Lord is pure, enduring for ever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. Ps. 19:9 O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sl. 19:9 Herran sana on puhdaa ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ps. 19:10 Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga. Ps 19:10

Jaana Aalto