sexta-feira, 22 de julho de 2016

R1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


He who is in you is greater than he who is in the world. 1 John 4:4b Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4b Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Johanneksen 1 k. 4:4b Ty han som är i er är större än han som är i världen. 1 Johannesbrevet 4:4b

Niklas Vykort


The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow with it. Proverbs 10:22 A bêncão do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Provérbios 10:22 Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei lisätä. Sananlaskut 10:22 Herrens välsignelse ger rikedom, egen möda lägger ingenting till. Ordspråksboken 10:22

Aulikki Ojala


For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Cor. 4:6 Porque Deus que disse: De trevas resplandecerá luz -, ele mesmo resplandeceu em nossos coracões, para iluminacão do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Cor. 4:6 Sillä Jumala joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä", on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. 2 k. kor. 4:6 Ty Gud, som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. 2 kor. 4:6

pr korttiEven to your old age and grey hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you. Is. 46:4 Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cäs eu vos carregarei; já o tenho feito; levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Is. 46:4 Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan. Jes. 46:4 Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er. Jes. 46:4

Aulikki OjalaBy this all men will know that you are my disciples, if you love one another. John 13:35 Nisto conhecerão todos que sois meus discipulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35 Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Johannes 13:35 Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes 13:35For with God nothing will be impossible. Luke 1:37 Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37 Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Luukas 1:37 Ty ingenting är omöjligt för Gud. Lukas 1:37But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. k. roomalaisille 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8

Painettu Suomessa

quarta-feira, 13 de julho de 2016

Q1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiHeaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Matt. 24:35 Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mat. 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Matt. 24:35 Himmel och jord skall försvinna, men mina ord skall alltid bestå. Matt. 24:35

Hennes Laurila


He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler. Ps. 91:4 Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro; a sua verdade é pavës e escudo. Sl. 91:4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ps. 91:4 Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. Ps. 91:4

Seppo PaldaniusKeep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Proverbs 4:23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coracão, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sananlaskut 4:23 Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Ordspråksbok 4:23

Neco TavaresBut I trust in your unfailing love; my heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for he has been good to me. Ps. 13:5-6 No tocante a mim, confio na tua graca; regozije-se o meu coracão no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Sl. 13:5-6 Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps. 13:6 Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjde sig över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot mig. Ps. 13:6


Ilosanoma oy


May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my Rock and my Redeemer. Ps. 19:14 As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coracão sejam agradáveis na tua presenca, Senhor, rocha minha e redentor meu! Sl. 19:15 Kelvatkoot sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani. Ps. 19:15 Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, Herre, min klippa och min förlossare. Ps. 19:15

Trivselkort
For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2:10 Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10 Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristukseen Jeesukseen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. k. efesolaisille 2:10 Gud har gjort oss till vad vi är, han har skapat oss i Kristus Jesus till att göra de goda gärningar, som han på förhand har lagt till rätta för oss. Efesierbrevet 2:10
Though the mountains be shaken and the hills be removed yet my unfailing love for you will not be shaken nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Is. 54:10 Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos; mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a alianca da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Is. 54:10 Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jes. 54:10 Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Jes. 54:10

Markku Roisko

sexta-feira, 1 de julho de 2016

P1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


For My thoughts are not your thoughts, nor are your ways My ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts. Is. 55:8-9 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Is. 55:8-9 Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Jes. 55:8-9 Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer. Jes. 55:8-9

Hasse!
The Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God loves you. Deut. 23:5 Antes trocou em bencão a maldicão; porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deut. 23:5b Mutta Herra, teidän Jumalanne, muutti kirouksen siunaukseksi, koska hän rakastaa teitä. 5 Moos. k. 23:5 Herren, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty Herren, din Gud, älskade dig. 5 Mos. 23:5

UniversalLove keeps no record of wrongs. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 1 Cor. 13:5b and 7 O amor não se ressente do mal, tudo sofre, tudo cre, tudo espera, tudo suporta. 1 Cor. 13:5b e 7 Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa, kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 1 k. kor. 13:5b sekä 7 Kärleken lägger knappast märke till när andra handlar fel. Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt. 1 kor. 13:5b och 7

Sandra Malone


The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth, and even forevermore. Ps. 121:8 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sl. 121:8 Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121:8 Herren skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid. Ps. 121:8

PaulinasThe Lord is good to those who wait for Him, to the soul who who seeks Him. Lam. 3:25 Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lam. 3:25 Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Valit. 3:25 Herren är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom. Klag. 3:25

majakkakurssit
I was glad when they said to me, "Let us go into the house of the Lord." Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem! Ps. 122:1-2 Alegrei-me quando me disseram: Vamos  à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém! Sl. 122:1-2 Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Ps. 122:1-2 Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till Herrens hus." Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Ps. 122:1-2

Pekka Nieminen


You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks for ever. Ps. 30:11-12 Converteste o meu pranto em folguedos; tiraste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que o meu espirito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, gracas te darei para sempre. Ps. 30:11-12 Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina. Ps. 30:12-13 Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Ps. 30:12-13

Giovanni Trimboli