sexta-feira, 1 de julho de 2016

P1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


For My thoughts are not your thoughts, nor are your ways My ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts. Is. 55:8-9 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Is. 55:8-9 Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Jes. 55:8-9 Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer. Jes. 55:8-9

Hasse!
The Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God loves you. Deut. 23:5 Antes trocou em bencão a maldicão; porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deut. 23:5b Mutta Herra, teidän Jumalanne, muutti kirouksen siunaukseksi, koska hän rakastaa teitä. 5 Moos. k. 23:5 Herren, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty Herren, din Gud, älskade dig. 5 Mos. 23:5

UniversalLove keeps no record of wrongs. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 1 Cor. 13:5b and 7 O amor não se ressente do mal, tudo sofre, tudo cre, tudo espera, tudo suporta. 1 Cor. 13:5b e 7 Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa, kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. 1 k. kor. 13:5b sekä 7 Kärleken lägger knappast märke till när andra handlar fel. Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt. 1 kor. 13:5b och 7

Sandra Malone


The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth, and even forevermore. Ps. 121:8 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sl. 121:8 Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121:8 Herren skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid. Ps. 121:8

PaulinasThe Lord is good to those who wait for Him, to the soul who who seeks Him. Lam. 3:25 Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lam. 3:25 Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Valit. 3:25 Herren är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom. Klag. 3:25

majakkakurssit
I was glad when they said to me, "Let us go into the house of the Lord." Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem! Ps. 122:1-2 Alegrei-me quando me disseram: Vamos  à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém! Sl. 122:1-2 Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Ps. 122:1-2 Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till Herrens hus." Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Ps. 122:1-2

Pekka Nieminen


You turned my wailing into dancing; you removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks for ever. Ps. 30:11-12 Converteste o meu pranto em folguedos; tiraste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que o meu espirito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, gracas te darei para sempre. Ps. 30:11-12 Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina. Ps. 30:12-13 Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Ps. 30:12-13

Giovanni Trimboli

Nenhum comentário:

Postar um comentário