sábado, 28 de novembro de 2015

Q - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men. Col. 3:23 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Col. 3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille. k. kol. 3:23 Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor. Kol. 3:23Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10 For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10 Sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Luukas 19:10 Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Lukas 19:10

PaperitaidePor isso não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Cor. 4:16 Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. 2 Cor. 4:16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. 2 k. Kor. 4:16 Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. 2 Kor. 4:16

Trivdelkort


And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Rom. 8:28 Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Rom. 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivotuksensa mukaan ovat kutsutut. k. room. 8:28 Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Rom. 8:28

M.Ruckszio


O Senhor é bom, e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Naum 1:7 Hyvä on Herra, turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Naahum 1:7 The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; and he knows those who trust in him. Nahum 1:7 Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom. Nahum 1:7

Luova VoimaTherefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering... But above all these things put on love, which is the bond of perfection. Col. 3:12 and 14 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade... acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeicão. Col.3:12 e 14.
Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen... Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. k. kol. 3:12 sekä 14 Som Gus utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod... Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Kol. 3:12 och 14

Ulrika Jansson

sexta-feira, 20 de novembro de 2015

P - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas cousas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Mattew 6:33 Vaan etsikää ensin Jumala valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matteus 6:33 Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Riikka JuvonenO Senhor, tenho-o sempre a minha presença; estando ele a minha direita não serei abalado. Sl. 16:8 I have set the Lord always before me; because he is at my right hand I shall not be moved. Ps. 16:8 Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Ps. 16:8 Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte. Ps. 16:8

Postcard FairGoteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho; como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus! Deut. 32:2-3 Let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, as raindrops on the tender herb and as showers on the grass. For I proclaim the name of the Lord; ascribe greatness to our God. Deut. 32:2-3 Sateena virratkoon minun opetukseni, kastepisaroina vierikööt sanani, niin kuin vihma nuorelle nurmelle, niin kuin kuurosade ruohikolle. Minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää Jumalamme kunniaa! 5 Moos. k. 32:2-3 Som strömmande regn är min lära, som daggen faller mina ord, som skurar över grönska, som duggregn över gräs. Herrens ära vill jag förkunna. Prisa vår Guds storhet! 5 Mos. 32:2-3

U.KotkavaaraAll authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations. Matt. 28:18-19 Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discipulos de todas as nações. Mat. 28:18-19 Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Matt. 28:18-19 Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Matt. 28:18-19

Koululaisten vanhempien liittoYour words were found, and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart; for I am called by your name, O Lord God of hosts. Jer. 15:16 Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, o Senhor, Deus dos Exércitos. Jer. 15:16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot. Jer. 15:16 När jag fick dina ord, blev de min föda, ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje, Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Jer. 15:16

Piplia Suomen Pipliaseura


Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Sl. 113:1-3 Praise the Lord! Praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord! Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore! From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised. Ps. 113:1-3 Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps. 113:1-3 Halleluja! Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn! Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Ps. 113:1-3

Sekakuoroliitto


No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18 There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. 1 John 4:18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Johanneksen 1 kirje 4:18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. 1 Johannesbrevet 4:18

Evangelutjänst

terça-feira, 10 de novembro de 2015

O - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Romans 12:15 Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Romanos 12:15 Iloitkaa iloitsevienn kanssa, itkekää itkevien kanssa. k. roomalaisille 12:15 Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12:15

Papron
E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espirito Santo. Rom. 15:13 Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Rom. 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen kautta. k. Room. 15:13 Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Rom. 15:13

EvangelutjänstO God, I will offer you what I have promised; I will give you my offering of thanksgiving, because you have rescued me from death and kept me from defeat. And so I walk in the presence of God, in the light that shines on the living. Ps. 56:12-13 Os votos que fiz, eu os manterei, o Deus; render-te-ei açoes de graça. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Sl. 56:12-13 Minulla on lupaus täyttetävänä sinulle, Jumala; minä maksan sinulle kiitosuhrit. Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin valkeudessa. Ps. 56:13-14 Jag har gett mina löften till dig, o Gud, jag skall infria dem med tackoffer, ty du har räddat mig från döden, räddat mig från att falla.Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus. Ps. 56:13-14
Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken, never be moved. Ps. 125:1 Os que confiam no Senhor são como o monte de Siao, que não se abala, firme para sempre. Sl. 125:1 Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Ps. 125:1 De som litar på Herren är som Sions berg, det rubbas inte, det står fasta för evigt. Ps. 125:1

OhlssonPor ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Salmo 30:8 Sinua, Herra, minä huusin ja Herraa minä rukoilin. Psalmi 30:9 I called to you, Lord; I begged for your help. Psalm 30:8 Till dig, Herre, ropade jag, Herren bad jag om förskoning. Ps. 30:9

Christer LundinEvery good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. James 1:17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança. Tiago 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Jaakobin k. 1:17 Allt de goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jakob 1:17
I waited patiently for the Lord; and he inclined to me and he heard my cry. Ps. 40:1 Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ps. 40:2 Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sl. 40:1 Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde min rop. Ps. 40:1

Juha Hopponen

quinta-feira, 5 de novembro de 2015

N - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort....But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. John 16:7 Mas eu vos digo a verdade: Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. João 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Johannes 16:7 Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er. Johannes 16:7Surely God is my salvation; I will trust and not be afraid. The Lord, the Lord, is my strength and my song; he has become my salvation. Is. 12:2 Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação. Is. 12:2 Katso Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi. Jes. 12:2 Se, Gud är min frälsning, jag är tryyg och fruktar inte, ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Jes. 12:2é

Photo: Wong LiQiang


Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Sl. 23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ps. 23:6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ps. 23:6 Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. Ps. 23:6

Painettu Suomessa


Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Salmo 31:7 I will be glad and rejoice because of your constant love. You see my suffering; you know my trouble. Psalm 31:7 Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset. Psalmi 31:8 Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset. Psalmi 31:8 Jag vill jubla av glädje över din godhet, du som såg mitt elände och tog dig an mig när jag led. Ps. 31:8

Painettu Suomessa


Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João 8:12 I am the light of the world, he said. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. John 8:12 Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Johannes 8:12 Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Joh. 8:12

Paulinas


Grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever. Isaiah 49:8 Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40:8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Jesaja 40:8 Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Jesaja 40:8

Invalidiliito


When He gives quietness, who then can make trouble? And when He hides His face, who then can see Him, whether it is against a nation or a man? Job 34:29 Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se esconder o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Jó 34:29 Jos hän on hiljaa, kuka häntä siitä tuomitsee? Jos hän peittää kasvonsa, kuka häntä voi katsella? Job 34:29 Men om han tiger, vem kan döma honom? Om han döljer sitt ansikte, vem kan blidka honom? Job 34:29

Zazzle