sábado, 26 de março de 2016

G1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


And He, bearing His cross, went out to a place called the Place of a Skull, which is called in Hebrew, Golgatha, where they crucified Him, and two others with Him, one on either side, and Jesus in the center. John 19:17-18 Tomaram eles, pois, a Jesus; e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. João 19:17-18 Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Johannes 19:17-18 Och han bar själv sitt kors och kom så ut till det ställe, som kallades Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och med honom två andra, en på vardera sidan, och Jesus i mitten. Johannes 19:17-18

Mona MannerheimoDo not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here; for He is risen, as He said. Mattew 28:5-6 Não temais; porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui: ressuscitou, como havia dito. Mateus 28:5-6 Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Matteus 28:5-6 Varen I icke förskräckta; jag vet, att I söken Jesus, den korsfäste. Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Matteus 28:5-6

"Hannibal"

sexta-feira, 18 de março de 2016

F1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


Unto You I lift up my eyes, O You who dwell in the heavens. Ps. 123:1 A ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Sl. 123:1 Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Ps. 123:1 Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Ps. 123:1

Päivi Mansikka
The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Num. 6:24-26 O Senhor te abencoe e te guarde; o Senhor faca resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre levante o seu rosto, e te dê a paz. Num. 6:24-26 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 4 Moos. k. 6:24-26 Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. 4 Mosebok 6:24-26

Becky Schultea
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9 Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9 Olenhan minä sinua käskenyt; Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Joosua 1:9 Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör. Josua 1:9

ZazzleThen Peter came to Him and said, "Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to seven times?" Jesus said to him, "I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven." Matt. 18:21-22 Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mat. 18:21-22 Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän." Matt. 18:21-22 Då kom Petrus fram till honom och sade: "Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?" Jesus svarade: "Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger." Matt. 18:21-23

Telho PelkonenFor the Mighty One has done great things for me - holy is his name. Luke 1:49 Porque o Poderoso me fez grandes cousas, Santo é o seu nome. Lucas 1:49 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Luukas 1:49 Stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt. Lukas 1:49

Antti SarajaLord, who may abide in your tabernacle? Who may dwell in your holy hill? He who walks uprightly, and works righteousness, and speaks the truth in his heart. Ps. 15:1-2 Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, e pratica a justica, e, de coracão, fala verdade. Sl.15:1-2 Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta. Ps. 15:1-2 Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke, Ps. 15:1-2


jicart


For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jer. 29:11 Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jer. 29:11 Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jer. 29:11 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jer. 29:11

Universal

sábado, 12 de março de 2016

E1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? Ps. 27:1 O Senhor é a minha luz e a minha salvacão; de quem terei temor? O Senhor e meu forte refúgio, de quem terei medo? Sl. 27:1 Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin? Ps. 27:1 Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för? Ps. 27:1

S.P.A.D.E.M.


Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Luke 21:33 Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Luukas 21:33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Lukas 21:33

R.HenrardCome unto me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me; for I am gentle and humble in heart; and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Mattew 11:28-30 Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coracão, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30 Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua; minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Matteus 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Matteus 11:28-30

EvangeliitjänstNames of Jesus! Nomes de Jesus! Jeesuksen nimejä!

BroadmanKeep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Proverbs 30:8 Afasta de mim a falsidade e a mentira; não me des nem a pobreza nem a riqueza; dá-me o pão que me for necessário. Provérbios 30:8 Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Sananlaskut 30:8 Håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd. Ordspråksboken 30:8

Seppo Keränen


I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world. John 16:33 Estas cousas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflicões; mas tende bom änimo, eu venci o mundo. João 16:33 Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina; minä olen voittanut maailman. Johannes 16:33 Jag har sagt er allt detta för att ni ska ha frid i era hjärtan och sinnen. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser, men var vid gott mod för jag har segrat över världen. Johannes 16:33

Michel Degray e Réjean BeauchampYou will show me the path of life; in your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. Ps. 16:11 Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presenca há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sl. 16:11 Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Ps. 16:11 Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen. Ps. 16:11

PAPRON

sexta-feira, 4 de março de 2016

D1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. John 16:24 Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi, e recebereis para que a vossa alegria seja completa. João 16:24 Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Johannes 16:24 Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. Johannes 16:24

Johanna Back
For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people; but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Is. 60:2 Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos; mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Is. 60:2 Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Jes. 60:2 Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig. Jes. 60:2Arise, shine; for your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you. Is. 60:1 Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Is. 60:1 Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Jes. 60:1 Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Jes. 60:1

Rainer Kiedrowski
The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit. Ps. 34:18 Perto está o Senhor dos que tem o coracão quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Sl. 34:18 Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ps. 34:19 Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa. Ps. 34:19

Tapani Romppainen
He who calls you is faithful, who also will do it. 1 Thess. 5:24 Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tess. 5:24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. 1 k. tess. 5:24 Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. 1 thess. 5:24

Juha Hämäläinen
But you, when you pray, enter your inner room and with your door closed pray to your Father who is there in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you. Matt. 6:6 Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está.em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mat. 6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Matt. 6:6 Men när du ber, gå in i din kammare, stäng igen din dörr och bed till din Fader i din ensamma kammare. Då skall din Fader, som ser det som sker i din ensamma kammare, ge dig lön. Matt. 6:6

Helsinkin Diakonissalaitos
The Lord bless you and keep you; the Lord make His face shine upon you, and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace. Numbers 6:24-26 O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Números 6:24-26 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 4 Mooseksen K. 6:24-26 Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. 4 Moseboken 6:24-26

Aleksey Kinyapin