sábado, 9 de janeiro de 2016

X - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Acts 2:21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Apostolien teot 2:21 Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Apostlagärningarna 2:21But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. James 3:17 A sabedoria, porém, lá do alto, e primeiramente pura; depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3:17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Jaakobin k. 3:17 Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Jakobsbrevet 3:17

Varsenare (Brugge)I will lift up my eyes to the hills - from whence comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. Ps. 121:1-2 Elevo os olhos para os montes; de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sl. 121:1-2 Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ps. 121:1-2 Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Ps. 121:1-2

Spedisci QualitáOwe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Rom. 13:8 A ninguém fiqueis devendo cousa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros; pois quem ama ao próximo, tem cumprido a lei. Rom. 13:8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. k. room. 13:8 Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Rom. 13:8

Birgitta Yavari

The Lord is my strength and song, and He has become my salvation; He is my God, and I will praise Him; my father's God, and I will exalt Him. Ex. 15:2 O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o meu Deus, portanto eu o louvarei; ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Ex. 15:2 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hänestä tuli minulle pelastus. Hän on minun Jumalani, ja minä ylistän häntä, hän on minun isäni Jumala, ja minä kunnioitan häntä. 2 Moos. k. 15:2 Herren är min kraft och mitt värn, han blev min räddning. Han är min Gud, honom vill jag prisa, min faders Gud, honom vill jag lovsjunga. 2 Mosebok 15:2

R.J.SmithA friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 17:17 Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17 Ystävä rakastaa ainiaan ja veli syntyy varaksi hädässä. Sananlaskut 17:17 En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden. Ordspråksboken 17:17

Terho PelkonenBut without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Heb. 11:6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Heb. 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. k. Heb. 11:6 Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Heb. 11:6


Um comentário:

  1. Como sempre, Anneli, fotos lindas e versiculos que abençoam e confortam!

    ResponderExcluir