quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

V - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.


And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katelimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes 1:14 Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes 1:14


Nina LindforsBut the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him. John 4:23 Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Johannes 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Johannes 4:23

Tuorlan Majatalo OyI waited patiently for the Lord; and He inclined to me, and heard my cry. Ps. 40:1 Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sl. 40:1 Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ps. 40:2 Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Ps. 40:2

otavamediaFor our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. 2 Cor. 4:17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Cor. 4:17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemne tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti. 2 k. kor. 4:17 Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. 2 kor. 4:17

vantaa/hyvamieli

He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. Ps. 40:2 Tirou-me de um poço de perdição, dum tremedal de lama; colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Sl. 40:2 Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. Ps. 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Ps. 40:3

Matti ValtaFor the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Rom. 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Rom. 6:23 Sillä synnin palka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. k. room. 6:23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. Rom. 6:23

Jarmo Wright
We wait in hope for the Lord; he is our help and our shield. Ps. 33:20 Me odotamme hartaasti Herraa, hän on meidän turvamme ja kilpemme. Ps. 33:20 Nossa esperança está no Senhor; ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo  33:20 Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. Ps. 33:20

Olavi Vikainen

Nenhum comentário:

Postar um comentário