sábado, 12 de dezembro de 2015

S - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti lauseita/ Bibelverser kort.I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Ps. 34:4 Busquei o Senhor e ele me acolheu; livrou-me de todos os meus temores. Sl. 34:4 Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ps. 34:5 Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan. Ps. 34:5

Arto Lehtinen


And whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. 1 John 3:22 E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3:22 Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. 1 Joh. k. 3:22 Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. 1 Joh. 3:22

Jan Baldwin


Who shall separate us from the love of Christ? Romans 8:35 Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? K. roomalaisille 8:35 Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35 Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Romarbrevet 8:35We love him because he first loved us. 1 John 4:19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. 1 Johanneksen k. 4:19 Vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Johannesbrevet

Ahti-FilmiAnd you shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João8:32 Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Johannes 8:32 Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannes 8:32

Paavo MansikkamäsiFor my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Isaiah 55:8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor Isaías55:8 Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Jesaja 55:8 Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Jesaja 55:8

M.Ruckszio


The heavens declare the glory of God; and the firmament shows his handiwork. Ps. 19:1 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos Sl. 19:1 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Ps. 19:2 Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Ps. 19:2

KPpaino


Nenhum comentário:

Postar um comentário