segunda-feira, 18 de abril de 2016

J1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiAnd let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Galatians 6:9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9 Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. k. Galatalaisille 6:9 Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Galaterbrevet 6:9

Marko Ojala


Blessed be the Lord forevermore! Amen and Amen. Ps. 89:52 Bendito seja o Senhor para sempre! Amém, e amém. Sl. 89:52 Kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti. Amen, amen. Ps. 89:53 Lovad vare Herren i evighet. Amen, amen. Ps. 89:53In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs 3:6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6 Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Sananlaskut 3:6 Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Ordspråksboken 3:6Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ephesians 6:10-11 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:10-11 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. k. Efesolaisille 6:10-11 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Efesierbrevet 6:10-11

PalphotTherefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets. Mattew 7:12 Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles; porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12 Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Matteus 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Matteus 7:12
Then Jesus spoke to them again, saying, "I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life." John 8:12 De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João 8:12 Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus." Johannes 8:12 Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Johannes 8:12


Zazzle


But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. John 1:12 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a saber: aos que crêem no seu nome. João 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Johannes 1:12 Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Johannes 1:12

Painettu Suomessa

Nenhum comentário:

Postar um comentário