domingo, 11 de dezembro de 2016

A4 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Jesus said to him, "Receive your sight; your faith has healed you." Luke 18:42 Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista; a tua fé te salvou. Lucas 18:42 Silloin Jeesus sanoi hänelle:"Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut." Luukas 18:42 Jesus sade: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig." Lukas 18:42


The Lord is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ps. 18:2 O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a forca da minha salvacão, o meu baluarte. Sl. 18:2 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni. Ps. 18:2 Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn. Ps. 18:2


"Be angry, and do not sin", do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Ephesians 4:26-27 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:26-27 "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa. k. Efesolaisille 4:26-27 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede, Ge inte djävulen något tillfälle. Efesierbrevet 4:26-27Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Ephesians 6:10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na forca do seu poder. Efésios 6:10 Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. k. Efesolaisille 6:10 Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Efesierbrevet 6:10


Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 1 Corinthians 13:12 Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face; agora conheco em parte, entao conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. 1 k. korinttilaisille 13:12 Nu ser vi bara en dunkel spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu är min insikt ofullkomlig, men då skall den bli fullkomlig, liksom jag själv har blivit till fullo känd. 1 Korintierbrevet 13:12

Therefore go and make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Mattew 28:19-20 Ide, portanto, fazei discipulos de todas as nacões, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as cousas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumacão do século. Mateus 28:19-20 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28:19-20 Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar; döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och jag skall vara med er varje dag intill tidens slut. Matteus 28:19-20

Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12:1-2a Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracando-nos de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseveranca a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Hebreus 12:1-2a Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen. k. hebrealaisille 12:1-2a När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkommare. Hebreerbrevet 12:1-2a

Nenhum comentário:

Postar um comentário