quinta-feira, 17 de agosto de 2017

A 22 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Hebrews 7:25 Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25 Jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. k. hebrealaisille 7:25 Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Hebreerbrevet 7:25Praise the Lord! Praise the Lord, O my soul! While I live I will praise the Lord; I will sing praises to my God while I have my being. Ps. 146:1-2 Aleluia! Louva, o minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Sl. 146:1-2 Halleluja! Ylistä, minun sieluni, Herraa. Minä ylistän Herraa kaiken ikäni, veisaan kiitosta Jumalalleni, niin kauan kuin elän. Ps. 146:1-2 Halleluja! Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till. Ps. 146:1-2But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. John 4:14 Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais tera sede, para sempre; pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14 Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Johannes 4:18 Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. Johannes 4:18It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Lamentations 3:26 Bom é aguardar a salvacão do Senhor, e isso em silêncio. Lamentacões 3:26 Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Valitusvirret 3:26 Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Klagovisorna 3:26
Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Ephesians 3:20-21 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as geracões, para todo o sempre. Amém. Efésios 3:20-21 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. k. efesolaisille 3:20-21 Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen. Efesierbrevet 3:20-21"Come now, and let us reason together," says the Lord, "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be as wool." Isaiah 1:18 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor; ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaias 1:18 Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jesaja 1:18 Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull? Jesaja 1:18For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, 'Fear not, I will help you.' Isaiah 41:13 Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: Não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13 Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua". Jesaja 41:13 Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig. Jesaja 41:13


Nenhum comentário:

Postar um comentário