sexta-feira, 14 de julho de 2017

A 21 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiLet us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebrews 4:16 Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graca, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graca para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan. k. Hebrealaisille 4:16 Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hebreerbrevet 4:16If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! Mattew 7:11 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas cousas aos que lhe pedirem? Mateus 7:11 Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Matteus 7:11 Om ni, som är onda, förstår att ge edra barn goda gåvor, hur mycket mer skall icke då er himmelske Fader ge goda gåvor åt dem som beder honom! Matteus 7:11In your steadfastness, you will gain possession of your souls. Luke 21:19 É na vossa perseveranca que ganhareis as vossas almas. Lucas 21:19 Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Luukas 21:19 Genom att ni håller ut, skall ni vinna edra själar. Lukas 21:19
For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Mark 8:36 Que aproveita ao homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36 Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Marks 8:36 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Markus 8:36In the shadow of the Almighty. Ps. 91:1b À sombra do Onipotente. Sl. 91:1b Kaikkivaltiaan varjossa. Ps. 91:1b Under den Allsmäktiges skugga. Ps. 91:1bAnd we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Romans 8:28 Sabemos que todas as cousas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. k. roomalaisille 8:28 Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Romarbrevet 8:28
You will show me the path of life; in Your presence is fullness of joy; at Your right hand are pleasures forevermore. Ps. 16:11 Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presenca há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sl. 16:11 Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Ps. 16:11 Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. Ps. 16:11


Nenhum comentário:

Postar um comentário