terça-feira, 30 de maio de 2017

A 19 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. James 3:13 Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Tiago 3:13 Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Jaakobin k. 3:13 Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Jakobsbrevet 3:13
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Romans 8:26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoillisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. k. roomalaisille 8:26 Likaså hjälper oss Anden i vår svaghet. Vi vet inte ens hur vi bör bedja, men Anden själv bär fram vår bön med ordlösa suckar. Romarbrevet 8:26Then you will call, and the Lord will answer, you will cry for help, and he will say: Here am I. Isaiah 58:9a Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Isaías 58:9a Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." Jesaja 58:9a Då skall Herren svara, när du åkallar honom; när du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Jesaja 58:9aWhoever receives this little child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me. For he who is least among you all will be great. Luke 9:48 Quem receber esta crianca em meu nome, a mim me recebe; e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou; porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lucas 9:48 Joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri. Luuka 9:48 Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Lukas 9:48


I am the Vine, you are the branches. He who remains in Me, and I in him, bears much fruit. For apart from Me you can do nothing. John 15:5 Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Johannes 15:5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som ständigt är i mig och jag i honom, han bär riklig frukt, ty skilda från mig kan ni ingenting göra. Johannes 15:5Draw near to God and He will draw near to you. James 4:8a Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vos outros. Tiago 4:8a Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Jaakobin k. 4:8a Närma er Gud, och han skall närma sig er. Jakobsbrevet 4:8a
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6 Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. k. hebrealaisille 11:6 Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hebreerbrevet 11:6Nenhum comentário:

Postar um comentário