segunda-feira, 8 de maio de 2017

A-17 Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I will instruct you and teach you in the way you should go, I will counsel you and watch over you. Ps. 32:8 Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Sl. 32:8 "Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi." Ps. 32:8 Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig. Ps. 32:8How can a young man keep his way pure? By living according to your word. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ps. 119:9 and 11 Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coracão a tua palavra para näo pecar contra ti. Sl. 119:9 e 11 Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Ps. 119:9 ja 11 Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Ps. 119:9 och 11Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mattew 5:8 Bem-aventurados os limpos de coracão, porque verão a Deus. Mateus 5:8 Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Matteus 5:8 Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud. Matteus 5:8All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy 3:16-17 Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correcäo, para a educacäo na justica, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. 2 Timóteo 3:16-17 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. 2 k. Timoteukselle 3:16-17 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. 2 Timotheosbrevet 3:16-17If you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? But with you there is forgiveness; therefore you are feared. Ps. 130:3-4 Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Sl. 130:3-4 Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta, sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Ps. 130:3-4 Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Ps. 130:3-4The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him; it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Lamentations 3:25-26 Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvacão do Senhor, e isso em silencio. Lamentacões 3:25-26 Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Valitusvirret 3:25-26 Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Klagovisorna 3:25-26I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ezekiel 36:26-27 Dar-vos-ei coracão novo e porei dentro de vós espírito novo; tirarei de vós o coracão de pedra e vos darei coracão de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:26-27 Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Hesekielin k. 36:26-27 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hesekiel 36:26-27

Um comentário:

  1. Este trabalho da Anneli podemos chamar de maravilhoso.
    A organização em blog é, como se diz por ai, a cereja do bolo. Parabéns.e que seus leitores sejam edificados em Cristo.

    ResponderExcluir