quarta-feira, 9 de novembro de 2016

Z1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. John 10:9 Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9 Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Johannes 10:9 Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Johannes 10:9For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Philippians 2:13 Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13 Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. k. filippiläisille 2:13 Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Filipperbrevet 2:13They will come with weeping; they will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble. Jeremiah 31:9a Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropecarão. Jeremias 31:9a Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Jeremia 31:9a Under gråt skall de komma, men jag skall leda dem, där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla. Jeremia 31:9a

He who believes in Me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. John 7:38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Johannes 7:38 Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Johannes 7:38
But let justice run down like water, and righteousness like a mighty stream. Amos 5:24 Antes corra o juízo como as águas, e a justica como ribeiro perene. Amós 5:24 Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niinkuin ehtymätön puro. Aamos 5:24 Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! Amos 5:24And the Spirit and the bride say, "Come!" And let him who hears say, "Come!" And let him who thirsts come, Whoever desires, let him take the water of life freely. Revelation 22:17 O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graca a água da vida. Apocalípse 22:17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!", Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ilmestys k. 22:17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det skall säga: "Kom!" Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Uppenbarelseboken 22:17


Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2 Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2 Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. k. hebrealaisille 12:2 Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Hebreerbrevet 12:2

Nenhum comentário:

Postar um comentário