sábado, 29 de outubro de 2016

Y1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu korttiDo not be afraid; only believe. Mark 5:36 Não temas, crê somente. Marcos 5:36 Älä pelkää, usko ainoastaan. Markus 5:36 Var inte rädd, tro bara. Markus 5:36The harvest truly is great, but the laborers are few; therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Luke 10:2 A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10:2 Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Luukas 10:2 Skörden är rik, men arbetarna är få. Bed därför skördens Herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lukas 10:2For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7 Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7 Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. 2 k. Timoteukselle 1:7 Ty den Ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Den fyller oss med kraft och kärlek och lär oss självtukt. 2 Timoteus 1:7


All the paths of the Lord are mercy and truth, to such as keep His covenant and His testimonies. Ps. 25:10 Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Sl. 25:10 Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Ps. 25:10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Ps. 25:10

For with you is the fountain of life; in your light we see light. Ps. 36:9 Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz vemos a luz. Sl. 36:9 Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. Ps. 36:10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus. Ps. 36:10


But the Counsellor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. John 14:26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as cousas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Johannes 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Johannes 14:26Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him. Proverbs 30:5 Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para os que nele confiam. Proverbios 30:5 Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Sananlaskut 30:5 Alla Guds ord är utan slagg, han är en sköld för dem som flyr till honom. Ordspråksboken 30:5

Nenhum comentário:

Postar um comentário