terça-feira, 11 de outubro de 2016

W1 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti

It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Galatians 5:1 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. k. galatalaisille 5:1 Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Galaterbrevet 5:1


ööööö

It is written, Man shall not live by bread alone, but by evey word that proceeds from the mouth of God. Mattew 4:4 Esta escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4 Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Matteus 4:4 Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Matteus 4:4


ööööö

All flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass, the grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. 1 Peter 1:24-25 Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva; seca-se a erva, e cai a sua flor; a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro 1:24-25 Sillä: kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. 1 Pietarin k. 1:24-25 Ty: Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av. Men Herrens ord består i evighet. 1 Petrus brev 1:24-25


ööööö

All things are possible to him who believes. Mark 9:23b Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23b Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Markus 9:23b Allt är möjligt för den som tror. Markus 9:23b


ööööö

The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. 2 Pedro 3:9 Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereca, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 2 Pietarin k. 3:9 Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. 2 Petrusbrevet 3:9


ööööö

For He shall give His angels charge over you, to keep you in all your ways. Ps. 91:11 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Sl. 91:11 Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ps. 91:11 Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. Ps. 91:11


ööööö

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold all things have become new. 2 Cor. 5:17 E assim, se alguém está em Cristo,é nova criatura; as cousas antigas já passaram; eis que se fizeram novas. 2 Cor. 5:17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. 2 k. kor. 5:17 Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, den gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor. 5:17

Nenhum comentário:

Postar um comentário