quinta-feira, 9 de março de 2017

A12 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti"So which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves?" And he said, "He who showed mercy on him." Then Jesus said to him, "Go and do likewise." Luke 10:36-37 Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o interprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, e procede tu de igual modo. Lucas 10:36-37 "Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?" Lainopettaja vastasi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta." Jeesus sanoi: "Mene ja tee sinä samoin." Luukas 10:36-37 "Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?" Han svarade: "Den som visade honom barmhärtighet."Då sade Jesus: "Gå du och gör som han!" Lukas 10:36-37Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10b Portanto não vos entristecais, porque a alegria do Senhor é a vossa forca. Neemias 8:10b Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Nehemia 8:10b Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Nehemja 8:10b
In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John 1:1 and 14 No principio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o óerbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graca e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:1 e 14 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes 1:1 sekä 14 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes 1:1 och 14This is love; not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. 1 John 4:10 Nisto consiste o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciacão pelos nossos pecados. 1 João 4:10 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1 Johannes 4:10 Den kärlek jag talar om är inte vår kärlek till Gud, utan den kärlek han har bevisat oss, när han sände sin Son till försoning för våra synder. 1 Johannes 4:10


But as it is written: "Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him." 1 Corinthians 2:9 Mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coracão humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9 Vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva ole kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistamut niille, jotka häntä rakastavat." 1 k. korinttolaisille 2:9 Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. 1 Korinthierbrevet 2:9


Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Mattew 5:9 Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9 Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen. Matteus 5:9 Saliga är de som stiftar frid, ty de skall kallas Guds barn. Matteus 5:9


A man's (moral) self shall be filled with the fruit of his mouth; and with the consequence of his words he must be satisfied (whether good or evil). Proverbs 18:20 Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Provérbios 18:20 Puheesi mukaan saat purtavaa, sanoistasi riippuu, mitä saat niellä. Sananlaskut 18:20 Vad munnen talar mättar magen, det som går över läpparna ger mättnad. Ordspråksboken 18:20

Nenhum comentário:

Postar um comentário