quarta-feira, 1 de março de 2017

A11 - Cartões c/versículos/ Bible Verse Cards/ Raamattu kortti


As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Ps. 103:13 Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Sl. 103:13 Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Ps. 103:13 Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ps. 103:13But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. Deut. 4:29 De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coracäo e de toda a tua alma. Deut. 4:29 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. 5 Moos. k. 4:29 Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. 5 Mos. 4:29From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised. Ps. 113:3 Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Sl. 113:3 Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Ps. 113:3 Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. Ps. 113:3Fear not, O land; be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things. Joel 2:21 Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te; porque o Senhor faz grandes cousas. Joel 2:21 Älä pelkää, maa, iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria. Jooel 2:21 Ängslas inte, du åkerjord, utan jubla och gläd dig; Herren har gjort stora verk. Joel 2:21
You visit the earth and water it, You greatly enrich it; the river of God is full of water. Ps. 65:9a Tu visitas a terra e a regas; tu a enriqueces copiosamente; os ribeiros de Deus são abundantes de água. Sl. 65:9a Sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti, sinä teet sen ylen rikkaaksi. Jumalan virta on vettä täynnä. Ps. 65:10a Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Ps. 65:10aFor God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigenito, para que todo o que nele crê não pereca, mas tenha a vida eterna. João 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes 3:16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Johannes 3:16


This is My commandment, that you love one another as I have loved you. John 15:12 O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12 Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. Johannes 15:12 Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Johannes 15:12

Nenhum comentário:

Postar um comentário